Contribution to International Economy

Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

Розділ 1. Загальні питання управлінської діяльності підприємства ТОВ «Мелікс»

1.1. Форми управлінської діяльності, що використовуються на ТОВ «Мелікс»

Форми управлінської діяльності називаються зовнішніми проявами цієї діяльності, її актами й у залежності від юридичного» результату діляться на такі групи:

1) правові акти:

а) нормативні акти;

б) ненормативні акти спільного значення;

в) акти застосування права;

г) адміністративні договори.

д) інші юридично значимі дії;

2) неправові акти:

а) організаційно-масові заходи;

б) матеріально-технічні операції.

1) видання правових актів;

2) вчинення інших юридично значимих дій;

3) організаційно-масові заходи;

4) матеріально - технічні дії.

Як бачимо, пропонуються відразу два варіанти вирішення питання про класифікацію форм управлінської діяльності, називаних зовнішніми проявами цієї діяльності - актами. Називати ту або іншу, у тому числі й управлінську, діяльність актами можна в силу того значення, що мають у російській мові терміни: «акт» і «діяльність». Актами називають дії, а всяка діяльність є робота, праця, заняття, що укладаються з окремих дій, але автор говорить не про діяльність, а лише про її форми. У той же час зрозуміло, що мова йде усе ж про дії, оскільки говориться і про форми, іменованих іншими юридично значимими діями, не правові акти називаються заходами й операціями, тобто діями, а в українській мові серед значень слова «акт» немає іншого (який можна було б об'єднати усі перераховані в першому і другому варіантах) крім як дія. Таким чином, не робиться розходжень між проявами діяльності і діями. Серед значень слова «дія» є і прояв діяльності. Діяльність виявляється в діях. Але чи варто ототожнювати самому діяльність із її зовнішніми проявами? Підхід до класифікації форм управлінської діяльності, при якому усі вони зводяться до дій, узагалі виключає можливість визначити акт-документ через форму діяльності. Особливо це ясно очевидно з другого варіанта, де в якості одного з зовнішніх проявів управлінської діяльності фігурують не правові акти (як у першому варіанті), а лише видання правових актів. Інші юридично значимі дії в першому варіанті ставляться до правових актів, а в другому - вчинення інших юридично значимих дій і видання правових актів розглядаються як самостійні прояви управлінської діяльності.

На ТОВ «Мелікс» використовуються наступні форми розпорядчих документів.

Розпорядження - акт керування, що має владний характер, виданий у рамка привласнений посадовій особі, державному органу компетенції, що має обов'язкову чинність для громадян і організацій, яким розпорядження адресоване. Розпорядження є підзаконними актами й діляться на дві групи: розпорядження загальної, тривалої дії й розпорядження, що стосуються конкретного вузького питання, разового випадку.

 Наказ - акт видаваний керівниками міністерств, відомств, відділів і керувань. Наказ видається для рішення основних оперативних завдань, що постають перед даним органом. По юридичній природі наказ може бути нормативним актом керування, що містить норми права, що регулюють певні сфери суспільних відносин, і актом застосування норм права (наприклад, про призначення на посаду).  Він видається з питань створення, ліквідації, реорганізації установ або їхніх структурних частин; затвердження положення, інструкцій, правил і т.п. документів, що вимагають затвердження; із всіх питань внутрішнього життя установи, організації, підприємства, а також по кадрових питаннях прийому, переміщення, звільнення працівників і т.д. За допомогою наказу керівник ставить основні завдання перед працівниками, указує шляхи рішення принципових питань. Наказ обов'язковий для всіх працівників даної організації або галузі. В окремих випадках наказ може стосуватися широкого кола організацій і посадових осіб незалежно від їхньої підпорядкованості. Всі розпорядницькі документи повинні строго відповідати закону, жоден з них не може містити положень, що суперечать закону.

Протокол - організаційно-розпорядницький “документ”, що фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень на зборах, нарадах, конференціях і засіданнях.

Положення - нормативні акти, що мають зведений кодифікаційний характер і визначають порядок утворення, структуру, функції, компетенцію, обов'язки й організацію роботи системи органів.

Інструкції - правовий акт, видаваний органом державного керування (або затверджуваний його керівником) з метою встановлення правил, що регулюють організаційні питання, науково-технічні, технологічні, фінансові й інші спеціальні сторони діяльності установ, організацій, підприємств (їхніх підрозділів і служб), посадових осіб і громадян. Інструкції видаються також з метою роз'яснення й визначення порядку застосування законодавчих актів і розпорядницьких документів (наприклад, наказів).


1.2. Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність ТОВ «Мелікс»  та його організаційна і функціональна структура

Загальновизнаним є те, що цивілізований розвиток внутрішньої тор­гівлі неможливий поза його дієвого правового забезпечення. Вив­чення, узагальнення і систематизація проблем регулювання внутрішньої тор­гівлі є актуальним завданням вітчизняної науки про торгівлю.

Механізм державного регулювання торговельної діяльності передба­чає формування належної нормативно-правової бази, яка б регламентувала організаційні й економічні аспекти розвитку внутрішньої торгівлі. В Україні протягом 1995-2004 рр. державними органами було розроблено понад 130 нормативних актів, які регулюють торговельну діяльність. Проте все більш відчутним стає необхідність розробки і прийняття загального закону, який би регулював сферу внутрішньої торгівлі. Прийняття Закону "Про внутрішню торгівлю" або "Про торговельну діяльність" забезпечить однакове його застосування всіма суб'єктами торговельної діяльності.

Закон про внутрішню торгівлю, безумовно, має важливе значення для держави і суспільства загалом, оскільки стосується по суті всього населення України, яке щоденно має справу із сферою торговельного обслуговування.

Основними актами цивільного та господарського законодавства України є Цивільний кодекс України № 435-IV та Господарський кодекс України № 436-IV, ухвалені Верховною Радою України 16 січня 2003 року.

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їхніх учасників.

Господарський кодекс України визначає правові засади господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності. Він регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Закон України «Про захист прав споживачів» був ухвалений 15 грудня 1993 року. Відповідно до нього в країні створено систему державних органів у справах захисту прав споживачів на чолі з Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики, а також сформовано мережу громадських організацій споживачів (об’єднання споживачів). Закон визначив широке коло повноважень Державного комітету та його територіальних органів.

Важливими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері роздрібної та оптової торгівлі, є Укази Президента України щодо посилення державного захисту прав споживачів та державного регулювання відносин у сфері торгівлі, а також правила торговельного обслуговування населення та інші нормативно-пра­вові акти, ухвалені Кабінетом Міністрів України.

Указом Президента України № 560/95 від 5 липня 1995 року створено Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України (МЗЕЗторг).

Правила продажу окремих видів товарів регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та продаж їх через торговельну мережу, а також визначають вимоги стосовно дотримання прав споживачів щодо належної якості товару та рівня торговельного обслуговування.

Порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та продаж непродовольчих товарів через торговельну мережу, вимоги щодо дотримання прав споживачів стосовно належ­ної якості товарів і рівня торговельного обслуговування визначені Правилами продажу непродовольчих товарів № 294 затверд­женими МЗЕЗторгом 27.05.1996 року.

Відповідно до цих Правил торговельні працівники, які безпосередньо зайняті обслуговуванням покупців, повинні мати спеціальну професійну підготовку; знати асортимент і якісні характеристики товарів певної групи, ознаки браку; правила підготовки товарів до продажу; принципи розміщення, викладки товарів і оформлення вітрин; способи показу і пакування товарів; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; порядок таврування засобів міри і ваги; правила роботи касового апарату і догляду за ним; встановлений порядок розрахунку із покупцями; види торговельного обладнання, інвентарю, інструментів і правила користування ними; правила поводження з тарою; правила санітарії та гігієни; правила техніки безпеки та протипожежні засоби тощо.

До подачі товарів у торговельний (демонстраційний зал) проводять підготовку її до продажу: перевіряється цілісність упаковки, розпакування, перевірка наявності маркувальних даних і якості, чистка, прасування, перевірка наявності інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, гарантійних талонів, комплектність виробів, перевірка роботи в дії тощо. У разі відсутності маркування на окремих виробах або пошкодження ярлика підприємства-виробника (відсутність пломби, потертості, нечіткість запису тощо) відновлюються всі маркувальні дані, виписується дублікат товарного ярлика.

Товар, який отримує покупець, має відповідати вимогам нормативних документів щодо якості та безпеки. Якщо на товар встановлено гарантійні терміни, покупець має отримати на нього технічний паспорт або інші документи, що його замінюють. Правила передбачають як обов’язок продавця забезпечити належне пакування куплених товарів для збереження їхньої якості під час транспортування.

Водночас із розвитком товарного ринку розробляються нові й удосконалюються чинні законодавчі та нормативно-правові акти. Знання й виконання законодавства і нормативних документів сприяє уникнення свавілля на споживчому ринку, насиченню його якісними товарами, які відповідають зростаючим вимогам споживачів і поліпшують торговельне обслуговування населення.

 

 

- нема голосів (2153 відвідувань)

Користувачі повинні бути зареєстровані щоб голосувати за книгу

 

Нема коментарів для цієї книги

 

 

Організаційну структуру ТОВ «Мелікс» можна охарактеризуватия як  бюрократичну.         Ієрархія управління організації є досить розгалуженою, її ієрархічність визначається одним із принципів побудови структури організації - визначенням ліній влади. При дослідженні ієрархії влади, було встановлено, що в даній організації існує три рівні управління.

Організаційна структура стає більш міцною і життєздатною тільки втому випадку, коли в організації встановлюється чітка ієрархічна взаємодія між дорученнями керівництва, тобто коли власний прояв управлінських дій головного керівника здійснюється по всій вертикалі. Саме при таких умовах в організації формується неперервний ланцюг командування, який забезпечує підпорядкування будь-якого суб'єкта діяльності тільки одній особі - вищому керівникові (директорові).

                Організаційна структура ТОВ ‘’Мелікс’’ має наступний вигляд (рис. 1.1).

Директор

 

Рис. 1.1. Організаційна структура ТОВ «Мелікс»

Директор ТОВ «Мелікс» має велику кількість різних обов'язків і відповідає за їх виконання, тобто його робота заснована на виконанні ряду завдань. Іноді виникає необхідність в тому, щоб сконцентрувати всі зусилля на вирішенні однієї задачі. Тому в директора виникає необхідність в тому, щоб призначити певну особу, яка була б відповідальною за виконання даного завдання, а отже самостійно приймала рішення, визначала виконавців і шляхи вирішення поставленої задачі. Наприклад, виникає необхідність знайти постачальника якого-небудь ексклюзивного товару за найнижчими цінами. Це завдання директор може доручити торговому відділу та відділу експедитування і чекати його виконання, як правило встановлюються конкретні строки.

Функціональну організаційну структуру іноді називають традиційною або класичною, оскільки вона була першою структурою, яку вивчили і опрацювали. Функціональна схема організаційної діяльності широко застосовується в компаніях середнього розміру, а також в організації нашого прикладу - ТОВ "Мелікс" (рис. 1.2.).

В побудові системи управління важливу роль відіграє не тільки об'єднання функцій, але й розподіл повноважень, тобто прав на прийняття управлінських рішень. При визначенні повноважень часто приходиться коректувати початкові варіанти об'єднання функцій. Тут можуть виникнути проблеми ієрархії системи управління, децентралізації, гнучкості і т.д.

Функціональна структура організації має свої переваги і недоліки.

                Переваги функціональної структури організації:

- високий професіоналізм персоналу;

- чітка кар'єрна перспектива;

- здатність персоналу працювати над складними спеціальними проектами;

- масштабність поглядів з питань спеціалізації;

- простота координації працівників;

- здатність конкурувати з проблем спеціалізації.

                Недоліки структури організації:

- вузька спеціалізація персоналу;

- проблеми утруднення з кар'єрою;

- складність переключення на нові задачі;

- обмеженість поглядів на загальні спеціалізації;

- проблеми в оцінці діяльності персоналу;

- вузька база підготовки до роботи в якості менеджера;

- відділи можуть бути більш зацікавлені в реалізації цілей і завдань своїх підрозділів, ніж загальних цілей всієї організації. Це підвищує можливість конфліктів між функціональними областями;

- в великій організації ланцюг команд від керівника до безпосереднього виконавці стає надто довгим.

 
 

Директор

 

 

               
 

Бухгалтерія

 
 

Експедитори

 
 

Торговий відділ

 
 

Адміністративно-господарський відділ

 
 
 

Оптово-роздрібна торгівельна мережа

 

 

Рис. 1.2. Функціональна структура ТОВ «Мелікс»


Розділ 2. Оцінка планово-економічної діяльності підприємства

2.1.  Аналіз балансу товарообігу підприємства

Господарсько-фінансова діяльність ТОВ «Мелікс»» характеризується наступними даними:

Розмір товарообігу підприємства досяг в 2008р. 3105,2 тис. грн. і збільшився в порівнянні з 2007р. на 18,5%.

Великий вплив на розвиток роздрібного товарообігу підприємства роблять стан, розвиток і використання матеріально-технічної бази підприємства. В 2008 році була проведена реконструкція магазина. У результаті скорочення підсобних і складських приміщень, переплануванню торговельного залу вдалося одержати додатково 20 кв. м. торговельної площі. В 2008 році торговельна площа магазина склала 420 кв. м., у тому числі площа торговельного залу - 250 кв. м. Торговельний зал і складські приміщення підприємства оснащені сучасними видами встаткування, касовими апаратами й ін.

Ефективність використання матеріально-технічної бази підприємства характеризується обсягом товарообігу на 1 кв.м. торговельної площі. Цей показник склав за 2007 рік 7,8 тис. грн., а в 2008 році він 7 дорівнював 6,6 тис. грн.

Використання матеріально-технічної бази торгівлі безпосередньо пов'язане з режимом роботи підприємства й, зокрема, зі змінністю їхньої роботи, часом початку й закінчення робочого дня, часом обідньої перерви, вихідними й санітарними днями. Підприємство працює з 8 до 20 годин. Середня тривалість робочого дня становить майже 12 годин. В 2008 році в результаті простою підприємства через ремонт і інші причини тривалість робочого дня в підприємстві знизилася на 0,1 години, у результаті чого загублено товарообігу на суму 23 тис. грн.

У підприємстві працює 28 чоловік, з них 21 є продавцями. Питома вага продавців (менеджерів) у загальній чисельності працівників підприємства становить 75%, У порівнянні з минулим роком співвідношення між чисельністю продавців і адміністративних працівників змінилося на користь продавців (в 2007 році - 74%). Росте ефективність праці продавців. Якщо в 2007 році на один продавця доводилося 131,0 тис. грн. товарообігу, то в 2008 році - 142,0 тис. грн. За рахунок росту ефективності праці отримано 73,3% приросту загальної суми товарообігу, а за рахунок збільшення чисельності продавців (екстенсивний фактор) - 26,7%

Підприємство приділяє увагу здійсненню режиму економії. Рівень витрат обігу склав в 2008р. 16,75% до товарообігу. У порівнянні з минулим роком він знизився на 0,22% до обороту (2007р.- 16,97% ), що дозволило за рахунок цього одержати більше прибутки на 7,0 тис. грн.

Доходи підприємства від реалізованих торговельних надбавок і інших позареалізаційних доходів склали 19,88% до обороту. При сформованому рівні витрат обігу (16,75% до обороту) це забезпечило підприємству рентабельність 2,85% до обороту. За 2008р. підприємство одержало прибутки 88,5 тис. грн. На її збільшення вплинули ріст обсягу товарообігу, ріст прибутковості підприємства й зниження рівня витрат обігу по підприємству.

По даним бухгалтерського балансу підприємства на 1 січня 2009р.активи підприємства «Мелікс» склали на кінець року 442,9 тис. грн. За рік вони зросли на 140,9 тис. грн.

Збільшення валюти балансу свідчить про розширення господарського обороту, обсягів торговельної діяльності. Це збільшення відбулося, в основному, за рахунок приросту оборотних активів на 108,6 тис. грн. Нерухоме майно зросло за рік на 32,3 тис. грн.

За станом на 1 січня 2008р. у підприємства відсутні збитки (розділ III активу балансу).

Збільшення майна підприємства забезпечено за рахунок росту власного капіталу. Сума позикового капіталу за рік знизилася з 41,8 тис. грн. на початок року до 18,8 тис. грн. на кінець року. Це зниження з'явилося слідством скорочення дорогих короткострокових кредитів банку й кредиторської заборгованості на 46,2 тис. грн.

На початок року підприємство «Мелікс» випробовувало недолік власних оборотних коштів, але в результаті вжитих заходів по залученню коштів досягнуть надлишок коштів в обороті й 39,4 тис. грн. Це створило умови для дострокового погашення банківських кредитів.

Здатність підприємства вчасно погашати свої зобов'язання характеризується його ліквідністю. За даними підприємства можна сказати, що баланс на кінець року є ліквідним, тому що кожна група активу покриває порівнянну з нею групу пасивних зобов'язань підприємства. Підприємство є платоспроможним і кредитоспроможним.

Основним видом діяльності індивідуально-приватного підприємства «Мелікс» є роздрібна торгівля. Розвиток роздрібної реалізації товарів підприємства за останні три роки характеризується наступними даними:

Таблиця 2.1. Динаміка роздрібного товарообігу ТОВ «Мелікс» за 2006-2008 р.р.

Роки

Фактичний роздрібний товарообіг (тис. грн.)

Ланцюгові темпи росту товарообігу, %

Базисні темпи росту товарообігу, %

У діючих цінах

У порівнянних цінах

У діючих цінах

У порівнянних цінах

У діючих цінах

У порівнянних цінах

1

2

3

4

5

6

7

2006

2141,5

2141,5

100,0

100,0

100,0

100,0

2007

2620,7

2176,6

122,4

101,7

122,4

101,7

2008

3105.2  

2227,5  

118,5  

102,3  

145,0  

104,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані таблиці показують, що за останні три роки темпи росту роздрібного товарообігу знижуються: в 2007 року ріст товарообігу склав 122,4%, а в 2008 році - 118,5%. Це пояснюється тим, що ціни на товари, реалізовані в підприємстві, виросли в 2008 році в порівнянні з 2007 роком, але менше, ніж в 2007 року в порівнянні з 2006 роком ( середній індекс цін в 2007 році - 1,204 або 120,4%, в 2008 році - 1,158 або 115,8%). Кількість реалізованих товарів збільшилося в 2007 році на 1,7%, в 2008 році на 2,3%. Темпи росту фізичного обсягу товарообігу (кількості товарів) невисокі, але тенденція є позитивною.

За три роки роздрібний товарообіг підприємства зріс на 45,0% (у діючих цінах) або на 963,7 тис. руб. (3105,2 -141,5). Цей приріст відбувся за рахунок збільшення кількості реалізованих товарів (фізичного обсягу роздрібного товарообігу) на 4,0%, що склало 86,0 тис. грн. (2227,5 - 2141,5), і у зв'язку зі збільшенням роздрібних цін на товари - на 877,7 тис. грн. (3105,2 - 2227,5).

За даними цих розрахунків можна сказати, що понад 90% приросту товарообігу отримано за рахунок росту цін. Втрати покупцями коштів від підвищення роздрібних цін (у зв'язку з покупкою товарів по більше високих цінах у підприємстві) склали 877,7 тис. грн.

За 2006-2008 р.р. середньорічний темп росту товарообігу підприємства в діючих цінах склав 120,4%, у порівнянних цінах 102,0%.

По кварталах роздрібний товарообіг підприємства розподілявся нерівномірно. Найбільша питома вага в річному товарообігу займає оборот четвертого кварталу - понад 27,0%, а найменша питома вага в річному обороті доводиться на перший квартал - понад 23,0%. І розподіл обороту по кварталах року продовжує змінюватися.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна частково механізована форма обліку, розроблена облікова політика відображає обрані способи ведення обліку, облік ведеться на підставі загальних нормативних актів по бухгалтерському обліку й спеціальних інструкціях передбачених для підприємств роздрібної торгівлі.

Збільшення майна підприємства забезпечено за рахунок росту власного капіталу. Сума позикового капіталу за рік знизилася з 41,8 тис. грн. на початок року до 18,8 тис. грн. на кінець року. Це зниження з'явилося слідством скорочення дорогих короткострокових кредитів банку й кредиторської заборгованості на 46,2 тис. грн.


2.2. Характеристика устрою планування на підприємстві ТОВ «Мелікс»

Великий вплив на динаміку роздрібного товарообігу робить ефективність використання матеріально-технічної бази підприємства.

По ТОВ «Мелікс» є наступні дані про використання матеріально-технічної бази:

Таблиця 2.2. Показники ефективності використання матеріально-технічної бази ТОВ «Мелікс» за 2007-2008 р.р.

 

 

Показники

 

 

2007

 

 

2008

Відхилення (+,-)

2008 р. у %

до 2007 р.

1

2

3

4

5

Торговельна площа, м 2

400

420

+20

105,0

Кількість робочих днів за рік

324

319

-5

98,5

Середня тривалість робітника

11,6

11,5

-0,1

99,1

дня, година

 

 

 

 

 

 

 

 

Вироблення на 1 м тор­

 

 

 

 

 

 

 

 

гівельної площі за годину роботи, грн.

174,3

201,5

+27,2

115,6

Роздрібний товарообіг

 

 

 

 

 

 

 

 

 у діючих цінах, тис. грн.

2620,7

3105,2

+484,5

118,5

З дані таблиці видно, що в 2008 році зросла торговельна площа магазина за рахунок проведеної реконструкції, переустаткування й кращого планування торговельного залу, оптимального розміщення в ньому товарів. Приріст склав 20 кв. метрів або 5,0%.

Кількість робочих днів у році скоротилося з 324 днів в 2007 році до 319 днів в 2008 році. Це відбулося в результаті порушення строків проведення реконструкції, що затяглася через недолік будівельних матеріалів, несвоєчасного надходження встаткування. Скоротилася й середня тривалість робочого дня на 0,1 години.

Вироблення на один квадратний метр торговельної площі за годину роботи склала в 2008 році 201,5 грн. проти 174,3 гррн. в 2007 році. Це свідчить про підвищення ефективності використання торговельної площі.

Всі ці фактори вплинули на динаміку розвитку роздрібного товарообігу (таблицю 2.3.).

Таблиця 2.3. Розрахунок впливу показників ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства на динаміку роздрібного товарообігу

 

 

 

 

Показники

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

Ланцюгова підстановка

 

 

 

 

2008

 

 

 

торговельна площа

 

 

 

 

число

робітників

днів

 

 

 

середня

тривалість

робочого дня

 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

 

Фактична торговельна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площа, кв.м.

400

420

420

420

420

 

Фактичне число робо­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чих днів

324

324

319

319

319

 

Фактична середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тривалість робітника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дня, година

11,6

11,6

11,6

11,5

11,5

 

Фактичне вироблення на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв.м. торговельної площі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за годину роботи, грн.

174,3

174,3

174,3

174,3

201,5

 

Роздрібний товарообіг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у діючих цінах за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рік, тис. грн.

2620,7

2751,4

2708,9

2685,6

3105,2

 

 

З дані таблиці бачимо, що на динаміку товарообігу підприємства вплинули наступні фактори:

ріст торговельної площі      2751,4 - 2620,7 = + 130,7 тис. грн.

зменшення кількості робочих днів  2708,9 - 2751,4 = - 42,5 тис. грн,

зменшення тривалості робочого дня 2685,6 - 2708,9 = - 23,3

тис. грн.

підвищення вироблення на 1 кв. метр торговельної площі за годину роботи               3105,2 - 2685,6 = + 419,6 тис. грн.

Разом                   3105,2 - 2620,7 = + 484,5 тис. грн.

Використання матеріально-технічної бази дозволяло підприємству домогтися росту товарообігу в 2008 році на 550,3 тис. грн. (130,7 +419,6), але в результаті порушення режиму роботи підприємства  роздрібний товарообіг зменшився на 65,8 тис. грн.(42,5 + 23,3). У сукупності ці фактори забезпечили приріст товарообігу в 2008 році на 484,5 тис. грн.


2.3. Аналіз матеріально-технічних ресурсів підприємства

Величина матеріальних запасів за станом на 01.01.2009 року склала 30718 тис.грн. У порівнянні з початком року відбулося збільшення запасів на 4174 тис. грн. (15,7%)., що видно з наведених даних. Збільшення відбулося за рахунок збільшення залишків готової продукції й товарів для перепродажу (+3258 тис.грн.), запасів сировини й матеріалів (+6842 тис.грн.), зменшення залишків незавершеного виробництва (-1943 тис.грн.).

Таблиця 2.4. Величина матеріальних запасів (тис. грн.)

Найменування

Σ на початок звітного періоду

Σ на кінець звітного періоду

Збільшення (+)

Зменшення(-)

Матеріальні запаси - усього

26547

30718

4171

Сировина й матеріали

15056

17727

2671

Витрати в незавершеному виробництві

5778

3835

-1943

Готова продукція й товари для перепродажу

5695

8953

3258

Видатки майбутніх періодів

18

203

185

 

За станом на 01.01.2009 р. Дебіторська заборгованість склала 24048 тис.грн., кредиторська 75487 тис.грн. Дебіторська заборгованість зменшилася в порівнянні з початком року на 3381 тис.грн., кредиторська збільшилася на 49391 тис.грн. Дані про стан дебіторської й кредиторської заборгованості представлені в таблиці 2.5:

Таблиця 2.5. Стан дебіторської й кредиторської заборгованості (тис. грн.)

Найменування

Σ на поч. пров.

Σ на кін. пров.

Повів.

(+),

Розумний. (-)

Найменування

Σ на поч. пров.

Σ на кін. Пер.

Повів.

(+),

Розумний. (-)

Дебіторська заборгованість, усього-

27429

2408

-3381

Кредиторська заборгованість, усього-

26096

75487

49391

У тому числі

 

 

 

У тому числі

 

 

 

Покупці й замовники

10035

12330

2295

Постачальники й підрядники

1860

1257

-603

Інші

17394

11718

-5676

По оплаті праці

2944

3669

725

 

 

 

 

Позабюджетні фонди

16292

56606

40314

 

 

 

 

Перед бюджетом

1854

11596

8472

 

 

 

 

Інші кредитори

1854

2241

387

 

 

 

 

Аванси отримані

22

118

96

 

Виторг від продажу продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) склав за 2008 рік 47383 тис.грн., у тому числі:

- роздрібна торгівля                    43270 тис.грн.;

- інша реалізація                                            2701 тис.грн.;

- оптова торгівля                                            1245 тис.грн.;

- інші операційні видатки             167 тис.грн.

З даних Ф№2 і регістри податкового обліку по розмірі виручки, іншим операційним видаткам і позареалізаційним доходам по оплаті за 2008 рік видно, що оплата за продукцію основного виробництва (виконані роботи й послуги) склала 47383 тис.грн., а пред'явлено до оплати за цей же період часу продукції (робіт,послуг) на суму 48865 тис.грн.

Для загальної оцінки фінансового стану розглянемо стан активів і пасивів підприємства.

Таблиця 2.6. Оцінка фінансового стану (тис. грн..)

 

Найменування статей

На поч.року

На кінець року

Відхилення +,-

Темп росту, %

Тис.грн..

В % до підсумку

Тыс.р.

В % до підсумку

Тис.грн.

Доля.

ваги, %

Актив:

1.Внеоборотні активи

1.1.Основні кошти

1.2.Вкладення у внеоборотні активи

2. Оборотні активи

2.1. Запаси в т.ч.

-сировина й матеріали

2.2. ПДВ

2.3. Дебіторська заборгованість у плині 12 місяців

2.4.Короткострокові фінансові вкладення

2.5. Кошти

2.6.Інші оборотні активи

Майно всього:

 

Пасив:

3. Власний капітал

4. Довгострокові пасиви

5. Короткострокові пасиви

5.1. Позикові кошти

5.2.Кредиторська заборгованість

Разом джерел утворення майна:

 

45051

38816

 

6235

104289

26547

15056

572

 

27429

 

 

189

2

 

49550

149340

 

 

-

56

149284

-

 

149284

 

149340

 

30,2

26,0

 

4,2

69,8

17,8

10,1

0,38

 

18,4

 

 

0,13

0,001

 

33,2

100,0

 

 

-

0,1

99,9

-

 

99,9

 

100,0

 

49222

45602

 

3620

102398

30718

17727

54

 

24048

 

 

-

2

 

47576

151620

 

 

-

46835

104785

-

 

104785

 

151620

 

32,5

30,0

 

2,5

67,5

20,2

11,7

0,04

 

15,9

 

 

-

0,001

 

31,4

100,0

 

 

-

30,9

69,1

-

 

69,1

 

100,0

 

4171

6781

 

(2615)

(1891)

4171

2671

(518)

 

(3381)

 

 

(189)

-

 

(1974)

2280

 

 

-

46776

(44499)

-

 

(44499)

 

(44499)

 

2,3

4

 

(1,7)

(2,3)

2,4

1,6

(0,34)

 

(2,5)

 

 

(0,13)

-

 

(1,8)

-

 

 

-

30,8

(30,8)

-

 

(30,8)

 

-

 

109,3

117,5

 

(58,1)

(98,2)

115,7

117,7

(9,4)

 

(87,7)

 

 

-

100

 

(96,0)

101,5

 

 

-

83633

(70,2)

-

 

(70,2)

 

101,5

 

В 2008 р. як видно з таблиці 2.6. відзначається незначний ріст майна на 1,5 %. При цьому нерухоме майно збільшилося на 9,3 %, а оборотні активи навпаки скоротилися на 1,8 %.

Вартість основних коштів збільшується у зв'язку з їхньою заміною. Так в 2008 році їхня величина зросла на 2,3 %. Знизилися інші оборотні активи на 1,8%. Але в той же час збільшилися запаси на 2,4 %.     Скорочення оборотних коштів обумовлено зниженням дебіторської заборгованості на 2,5 %.

Тому що підприємство має незакінчений баланс і прибуток передається у ТОВ «Мелікс», на підприємстві відсутні кошти власного капіталу. Знизилася кредиторська  заборгованість  на 70,2%. Збільшилася заборгованість по довгострокових зобов'язаннях, за рахунок податків і аналогічних платежів (у дану суму ввійшли нараховані пени по реструктурізованим у 2008 році податкам і платежам у позабюджетні фонди, а також пені по податках).

До кінця звітного року структура майна перетерпіла зміни. На частку внеоборотних активів доводиться 32,5%, проти 30,2% на початку року. При цьому оборотні активи займають 67,5%, їхня частка знизилася  на 2,3%. Майно підприємства на 67,5 % сформовано за рахунок власних джерел і 69,1 % - за рахунок притягнутих коштів.

Наявність власних коштів підприємства  приводить до того, що йому не доводиться залучати дорогі кредитні ресурси.

Таким чином, загальна оцінка структури майна й джерел показала, що майно підприємства росте рік у рік. При цьому йде постійне відновлення основних коштів. Нарощується й величина поточних активів.

За три аналізованих роки величина кредиторської заборгованості знизилася на 65,2%. Величина ж найбільш ліквідних активів  збільшилася на 2,5 рази.


2.4. Аналіз чисельності персоналу та оплати праці на підприємстві

Одним з факторів успішного розвитку будь-якої організації роздрібної торговельної організації є забезпеченість трудовими ресурсами, правильність установлення режиму праці, ефективність використання робочого часу, ріст продуктивності праці. Аналіз впливу трудових ресурсів на торговельну діяльність звичайно починають із вивчення забезпеченості ними торговельного підприємства, укомплектованості штатів товарознавців, контролерів, інших працівників і ефективності використання робочого часу. Якщо по окремих категоріях працівників фактична чисельність значно нижче планової (планові показники вказуються в бізнес-плані) (додаток S) , то з'ясовують причини й вживають заходів по укомплектуванню штатів і підвищенню ефективності їхньої праці. Нерідко недоукомплектовані штати робітників, вантажників, прибиральниць і деяких інших працівників, що вимагає вишукування й використання резервів механізації й автоматизації збирання приміщень, виконання транспортних і інших трудомістких робіт (рівень механізації праці в роздрібній торгівлі в цей час не перевищує 60%). Вивчають якісний склад працівників (забезпеченість фахівцями з вищою й середньою фаховою освітою, стаж роботи, у тому числі на даному підприємстві, вік і т.п.). Перевіряють правильність розподілу товарознавців по категоріях у відповідності зі штатами й виробничою необхідністю.  [13, с. 54 -55]

     Для оцінки трудових ресурсів (а також ефективності їхнього використання) на аналізованому підприємстві ТОВ «Мелікс» варто скласти аналітичну таблицю 2.7.:

 

 

Таблиця 2.7.   Інформація про виконання плану по праці

ТОВ «Мелікс» за  2007 і 2008р.

 

Показники

Фактично за 2007р.

2008 рік

Відхилення (+,-)

В % до 2007 року

план

фактично

 %  виконання плану

від плану

від 2007

року

1

2

3

4

5

6

7

8

Товарообіг, тис грн.

-у діючих цінах

-у порівнянних цінах

 

2188

2188

 

1200

-

 

1052

842

 

87,7

-

 

-148

-

 

-1136

-1346

 

48,1

38,5

Середньоспискова чисельність працівників, людина.

139

69

69

100

-

-70

49,6

У тому числі торгово-оперативних працівників, людина.

77

40

35

87,5

-5

-42

50

Питома вага торгово- оперативних працівників у загальній чисельності, %.

55,4

57,9

50,7

87,5

-7,2

-4,7

-

Середньорічне вироблення

на один працівника,

 грн.

-виходячи з товарообігу в діючих цінах

-виходячи з товарообігу в порівнянних цінах

 

 

 

15741

 

15741

 

 

 

17391

 

-

 

 

 

 

15246

 

12203

 

 

 

87,7

 

-

 

 

 

-2145

 

-

 

 

 

-495

 

-3538

 

 

 

96,9

 

77,5

Середньорічне вироблення

на один торгово- операційного працівника, грн..:

-виходячи з товарообігу в діючих цінах

-виходячи з товарообігу в порівнянних цінах

 

 

 

 

28416

 

28416

 

 

 

 

30000

 

-

 

 

 

 

30057

 

24057

 

 

 

 

100,2

 

-

 

 

 

 

57

 

-

 

 

 

 

1641

 

-4359

 

 

 

 

 

105,8

 

84,7

 

Для оцінки сталості кадрів визначають частку працівників, що складаються в обліковому складі протягом року. Для оцінки руху робочої сили й плинності кадрів на аналізованому підприємстві, ТОВ «Мелікс», варто скласти аналітичну таблицю 2.8.:

Таблиця 2.8.  Інформація про прийом і звільнення працівників

                       ТОВ «Мелікс»  за 2008 рік

Показники


Переплет дипломов
Academic Journal Catalogue (AJC)