Contribution to International Economy

Маркетинговий аналіз

1. Аналіз галузі

На сьогодні, світовий ринок пробіотичних| мікроорганізмів (пробіотиків|) є|з'являється| одним з найбільш перспективних і оцінюється|оцінює| мільярдами доларів в рік. Пробіотіки - живі|жваві| мікроорганізми, що надають|роблять| позитивну дію на здоров’я тварин через проти інфекційні захисні механізми, імуномоделюючу| дію, підвищення бар'єрних функцій, метаболічні ефекти і позитивні впливи на моторику і функції кишечнику. Є|наявний| багато експериментальних і клінічних даних щодо|відносно| певних впливів пробіотиків|, але|та| ефективність і відтворюваність лікувальних заходів з|із| їх використанням в цілому|загалом| ще не підтверджені.

Призначення пробіотиків| може змінювати|зраджувати| розміри популяцій окремих видів бактерій, що також не можна залишати без уваги.

Пробіотіки використовуються сьогодні більше як профілактичні засоби|кошти| і як додаткова терапія, але|та| не є|з'являються| основним методом лікування. При описаних численних|багаточисельних| прикладах|зразках| позитивної дії на організм ефект більшості з|із| них слабкий|слабий| і мало відмітний від ефекту плацебо. Як можливі свідчення|показники| для використання пробіотиків| розглядаються|розглядують|:

- біотерапія із|із| заміщенням антибіотикорезистентних| бактерій антибіотикочутливими|;

- запобігання транслокації патогенних бактерій з шкіри і слизових оболонок у внутрішні середовища|середу| організму;

- необхідність швидшого нарощування маси тіла;

- ерадикація деяких видів бактерій з організму, наприклад Helicobacter| pylori|;

- відновлення складу мікрофлори після|потім| лікування антибіотиками;

- приведення складу мікрофлори кишечнику у відповідність з|із| особливостями дієти;

- поліпшення|покращання| метаболізму оксалатів для зменшення частоти утворення каменів в мочегонній| системі;

- руйнування потенційне небезпечних хімічних речовин, особливо при постійній дії на організм.

За ефективнішу вважається заміна живих|жвавих| мікроорганізмів на окремі компоненти і продукти обміну бактерій.

На сьогодні в США жоден пробіотик| не зареєстрований як біологічний препарат для лікування, профілактики або діагностики яких-небудь захворювань у людей. Пробіотіки проводяться|виробляють| відповідно до норм для харчових продуктів, а не нормами для біологічних препаратів, тому часто|частенько| не мають необхідної надійності якості.

Пробіотіки повинні задовольняти ряду|лаві| вимог. Перш за все|передусім| вони мають бути безпечними. При цьому особлива увага повинна приділятися можливій небезпеці розвитку інфекції і імунодефіциту. Культура, що входить до складу пробіотика|, не повинна нести плазмид|, що містять|утримують| гени, відповідальні за антибіотикорезистентність|, оскільки|тому що| вони можуть бути передані|передавати| патогенним мікробам в організмі тварини. Мікроорганізми, що входять до складу пробіотиків|, мають бути стійкі до дії кислот і жовчі для досягнення передбачуваної зони колонізації.

Ставиться питання про необхідність проведення доказових рандомізованих і плацебоконтролюючих| клінічних випробувань з|із| широким дослідженням мікрофлори тварин і аналізом чітко певних кінцевих|скінченних| точок|точок|.

Проведемо аналіз галузі підприємства ТОВ «БіоТехАгро», яке я виробником пробіотику «Моноспорін».

Взагалі, варто зазначити, що стан галузі і конкурентна позиція фірми в галузі ТОВ «БіоТехАгро» - фактори, які можуть відігравати вирішальну роль при виборі стратегії зростання фірми.

В своїх дослідах, А.А. Томпсон і А. Дж. Стрікленд розробили методику вибору стратегії (рис. 1.1), подану у вигляді матриці, в якій конкурентні позиції фірми зіставлені з показниками, що характеризують різні типи ринків залежно від темпів зростання.

Слабка

Сильна

Стратегічні можливості:

- перегляд стратегії концентрації (для збільшення товарообороту);

- купівля іншої фірми в тій же

галузі (для посилення конкурентних переваг);

- вертикальна інтеграція (якщо вона підсилює позиції фірми);

- диверсифікація;

- злиття чи продаж більш сильної фірми;

- закриття (остання можливість, якщо інші заходи не допомогли)

Стратегічні можливості:

- продовження концентрації в одному напрямку;

- міжнародна експансія (якщо існують можливості ринку);

- вертикальна інтеграція (якщо це зміцнює конкурентні позиції фірми);

- диверсифікація у суміжні галузі

Стратегічні можливості:

- перегляд стратегії концентрації в одній сфері (для збільшення товарообороту);

- злиття з конкуруючою фірмою (для посилення конкурентних переваг);

- вертикальна інтеграція (якщо вона істотно зміцнює позиції фірми);

- диверсифікація;

- «знімання вершків» і відхід із ринку;

- ліквідація (якщо інші заходи не допомогли)

Стратегічні можливості:

- міжнародна експансія (якщо існують можливості ринку);

- диверсифікація у нові галузі;

- спільні підприємства в нових галузях;

- вертикальна інтеграція (якщо це зміцнює конкурентні позиції фірми);

- продовження стратегії концентрації (зростання за рахунок відвоювання частки ринку в слабких конкурентів)

Рис. 1.1. Матриця Томпсона і Стрікленда

 

Фінансові ресурси фірми ТОВ «БіоТехАгро». Стратегія вимагає певних змін у поведінці досліджуваної фірми ТОВ «БіоТехАгро», а отже - великих фінансових витрат. Тому обмеження у фінансових ресурсах безпосередньо впливають на вибір стратегії.

Кваліфікація працівників ТОВ «БіоТехАгро». Оскільки стратегія - це нововведення для фірми, що найчастіше полягає в переході до нових виробництв або до якісного технологічного відновлення існуючого виробництва, то наявність кваліфікованих кадрів або поінформованість керівництва про те, як залучити потрібні кадри, може сильно вплинути на вибір стратегії.

Зобов'язання фірми. Фірма ТОВ «БіоТехАгро» при переході до реалізації нової стратегії не може цілком відмовитися від усіх попередніх зобов'язань. Тому раніше взяті на себе зобов'язання фірма повинна враховувати при виборі нових стратегій.

Ступінь залежності від зовнішнього середовища також впливає на вибір стратегії. Фірма ТОВ «БіоТехАгро» може залежати від постачальників і покупців своєї продукції, а також від соціальних, правових, екологічних та інших факторів.

Часовий фактор. Будь-які заходи, заплановані і здійснювані фірмою ТОВ «БіоТехАгро», мають певні тимчасові рамки. Тому врахування фактора часу й вміння управляти різними процесами в часі - найважливіша передумова успіху фірми ТОВ «БіоТехАгро», у тому числі при виборі стратегії.

 

2. Маркетинговий аналіз і стратегія

Для проведення маркетингового аналізу конкретного виду бізнесу фірми ТОВ «БіоТехАгро» з урахуванням його подальшого розвитку застосовують такі моделі: матриця Бостонської консультативної фірми «Темпи зростання ринку - частка на ринку» (модель BCG); матриці «привабливість ринку (галузі) - конкурентоспроможність компанії» (моделі GE/McKinsey, Shell/DPM); моделі типу «стадія еволюції ринку (життєвий цикл продукту) - конкурентний стан компанії (моделі Хофера - Шендела, ADL); матриця І. Ансоффа і тривимірна модель Д. Абеля. Особливо варто виділити базу даних PIMS (Profit Impact of Market Strategies) [14, с. 165].

Взагалі, розробляючи стратегію (бізнес-стратегію), необхідно визначитися щодо таких аспектів бізнесу.

Товарний ринок пробіотиків , на якому конкурує або буде конкурувати фірма ТОВ «БіоТехАгро». Сфера бізнесу визначається товарами/послугами, які фірма має намір запропонувати, ринками, що вона прагне обслуговувати, конкурентами, з якими вона буде суперничати, і рівнем вертикальної інтеграції.

Обраний фірмою ТОВ «БіоТехАгро» спосіб конкуренції характеризується певним набором функціональних стратегій (наприклад, товарно-маркетингова стратегія, цінова стратегія, фінансова стратегія, виробнича стратегія).

Стратегічні активи - це ресурси фірми ТОВ «БіоТехАгро» (висококваліфікований персонал, торгова марка, позитивний імідж, прихильні покупці), що перевершують аналогічні ресурси конкурентів.

Стратегічні компетенції - це стратегічно важливі для фірми ТОВ «БіоТехАгро» напрямки діяльності, в яких найбільш зримо виявляється перевага даної фірми. Стратегічні активи і компетенції є об'єктивною передумовою забезпечення фірмі ТОВ «БіоТехАгро» конкурентних переваг.

Процес розробки стратегії на досліджуваному підприємстві ТОВ «БіоТехАгро» складається з декількох основних етапів:

1) визначення поточної (реалізованої) стратегії компанії ТОВ «БіоТехАгро»;

2) аналіз портфеля бізнесів ТОВ «БіоТехАгро» (портфельний аналіз);

3) вибір стратегії фірми ТОВ «БіоТехАгро»;

4) оцінка обраної стратегії підприємства ТОВ «БіоТехАгро».

Нижче наведено опис цього процесу.

Стратегічний аналіз диверсифікованої корпорації починається з аналізу й оцінки поточної стратегії фірми ТОВ «БіоТехАгро» і структури її ділової активності. Не маючи чіткого уявлення про стан, в якому перебуває дана фірма, і стратегії, що вона реалізує, не можна прийняти рішення про шляхи її подальшого розвитку.

Зовнішні фактори: розмах діяльності фірми ТОВ «БіоТехАгро»і ступінь різноманітності виробленої продукції, диверсифікованість досліджуваної фірми; загальний характер і природа недавніх придбань фірми і продажів частини її власності; структура і спрямованість діяльності фірми за останній період; можливості, на які була орієнтована фірма останнім часом; ставлення до зовнішніх загроз.

Внутрішні фактори: цілі фірми ТОВ «БіоТехАгро»; критерії розподілу ресурсів і сформована структура капіталовкладень виробленої продукції; ставлення керівництва до фінансового ризику; рівень і ступінь концентрації зусиль у сфері НДДКР; функціональні стратегії.

Визначення поточної стратегії компанії створює об'єктивні передумови для ретельного її аналізу і при необхідності - коректування і внесення потрібних змін.

Наступний етап визначення стратегії компанії відбиває основні особливості безпосереднього вибору стратегії. При цьому враховуються результати аналізу ключових факторів, що характеризують стан фірми, результати портфельного аналізу, а також особливості реалізованих стратегій.

При виборі стратегії менеджер повинен враховувати поставлені цілі для підприємства, їх досягнення в умовах внутрішньогосподарської ситуації і його перспективи.

Для розробки стратегії інвестицій на підприємстві ТОВ «БіоТехАгро» розрахуємо матрицю “Зростання/частка ринку” або матрицю БКГ (Boston Consulting Group), вона дозволяє організації класифікувати кожен із своїх товарів по  його долі на ринку відносно основних конкурентів і темпів росту продаж.

         Темп росту ринку пробіотиків, %

           
       
       
 

 

 


                      «Моноспорін» (сухий)                

                                                                                      «Бацелл» (сухий)

 

 

                   «Бацелл» (рідкий)                              «Моноспорін» (рідкий)         

“Дійні корови”

 

“Собаки”

 

 

Рис. 2.1. Матриця “Зростання/частка ринку”:

 

Матриця “Зростання/частка ринку” ґрунтується на використанні росту галузі та відносної частки ринку, як показників для конкурентного становища підрозділу підприємства ТОВ «БіоТехАгро» в цій галузі, та наслідкового грошового потоку, необхідного для управління виробничим підрозділом.

Матриця БКГ поділяється на чотири квадрати. Головна ідея – та, що продукція, яка реалізується, розташована в кожному з цих чотирьох квадратів, мають фундаментально відмінні позиції стосовно грошового потоку, а тому ними треба управляти по-різному.

Продукція, яка попала в квадрат “Дійні корови, що видно з рис. 2.1, означає, що на повільно зростаючих ринках продукція буде давати стабільні грошові надходження, які можна спрямувати на фінансування продукції, що попала в квадрат “Дикі кішки”, щоб надалі перейти в квадрат “Зірки”.

Квадрат “Собаки” – це продукція із незначними відносними частками на повільно зростаючих ринках часто не потребуватимуть багато готівки. Вона буде поглинати готівкові гроші через своє слабке конкурентне становище. В даний квадрат попала значна кількість видів реалізованої продукції.

Отже стратегiчним намiром БКК повинно бути завоювання частки ринку пробіотиків, яка має постiйнi темпи росту, за рахунок вiдвоювання частки ринку у конкурентів. Стратегiєю БКК на зростаючому ринку пробіотиків повинна бути агресивна полiтика вторгнення та завоювання ринку за рахунок пiдвищення якостi продукцiї, розширення асортименту, оновлення обладнання.

Для підвищення конкурентоспроможності БКК пропонуємо такі заходи:

- провести модернізацію лінії по виготовленню пробіотиків .

- встановити пакувально-фасувальний апарат   для пакування пробіотиків у пакети по 5, 10, 15 та 20 кг.

З метою забезпечення безперебійної роботи лінії по виробництву пробіотиків, поліпшення якості продукції пропонується провести модернізацію лінії: встановити нове обладнання, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. У результаті заходу збільшиться обсяг виробництва, зросте продуктивність праці, знизиться собівартості продукції, що позитивно вплине на показники роботи підприємства ТОВ «БіоТехАгро» та на конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому.

Конкурентоспроможність препарату «Моноспорін» визначається не лише показниками якості, але й у значній мірі залежить від, зовнішнього вигляду товару. У наш час, велике значення мають не лише якість продукції, але й зовнішній вигляд і зручна для покупця упаковка. Тому що операція по фасуванню і пакуванню пробіотику «Моноспорін» на підприємстві не здійснюється, пропонується у виробничому цеху встановити пакувально-фасувальний апарат для пакування пробіотику.

Взагалі, говорячи про пробіотик «Моноспорін», то можна зазначити, що у ветеринарній практиці найбільш часто вживаними препаратами в лікуванні гострих шлунково-кишкових інфекцій поки є|з'являються| антибіотики. Проте|однак| разом з|поряд з| антибактеріальними властивостями останніх загальновідомий їх негативний|заперечний| вплив на макроорганізм.     

Застосування|вживання| антибіотиків спричиняє| загальні|спільні| алергічні і токсичні явища, реакції з боку нервової системи, нирок, крові, зниження імунітету, крім того - це прямий шлях|колія| до дисбактеріозу кишечника.

Все це вимушує|змушує| обмежувати застосування|вживання| антибіотиків. Усесвітня|всесвітня| організація охорони (ВОЗ) здоров'я розглядає|розглядує| питання про повну|цілковиту| відмову від застосування|вживання| антибіотиків в тваринництві і заміні їх безпечними пре-| і пробиотиками|.

Пробіотіки - бактерійні препарати з|із| живих|жвавих| мікробних культур, представників нормофлори| кишечника, не викликають|спричиняють| побічних реакцій, не мають протипоказань до застосування|вживання| у ветеринарно-оздоровчих цілях.

Оздоровлюючі властивості пробіотиків| полягають в антагоністичній активності проти|супроти| патогенних мікробів і їх метаболітів|, в створенні|створінні| сприятливих умов для мікрофлори шлунково-кишкового тракту і постачанні організму тварин біологічно активними речовинами, що підвищують конвертовану корму, поліпшуючими процеси життєдіяльності і імунний статус.

Кормова суміш пробіотичної дії «Моноспорін» вигідно відрізняється від всіх відомих аналогів ширшим спектром дії і новою лікарською формою застосування з високим вмістом в ній активних життєздатних мікроорганізмів.

Пригнічує умовно-патогенну мікрофлору і нормалізує травлення. Промислово цінний штам мікроорганізмів - основа препарату «Моноспорін», який володіє високими антагоністичними властивостями відносно збудників кишкових інфекцій: грамнегативних - представників пологів Klebsiella, Escherichia, Salmonella, Proteus, Pseudomonas; грампозитивних - Staphylococcus, Streptococcus. Препарат також добре уживається з нормофлорою кишечника і стимулює її зростання. Взагалі, «Моноспорін» застосовується для профілактики і лікування дисбактеріозів, токсичної диспепсії, клебсиеллезов, эшерихиозов, сальмонельозів, кандидомикозов, кокових кишкових інфекцій сільськогосподарських тварин і птаха.

Вживання «Моноспоріну» збільшує засвоюваність корму і приріст живої|жвавої| маси. Бактерії розкладають сахарозу, мальтозу, глюкозу, продукують каталазу|, ендоглюконазу| і інші ферменти (целюлазу, целобіазу і пектиназу|), що беруть участь в розщеплюванні целюлози і пектинових|пектин| речовин. Стимулює розвиток кишкових целлюлозолітичних| румінококків|, лактобацил, гідролізує крохмаль.       

Також, варто сказати, що досліджуваний препарат «Моноспорін» підвищує збереження молодняка і збільшує продуктивність тварин, оскільки:

- забезпечує необхідну регулюючу дію на функціональну здатність|здібність| щитовидної залози, що можна рахувати одним з механізмів його впливу на біохімічні процеси організму;

- підвищує активність клітинної|кліткової| відповіді крові - збільшує на 63% НСТ-тест| моноцитів, на 39% нейтрофілів і фагоцитарне число до 1,63;

- активує обмін речовин в організмі тварин, стимулює синтез амінокислот і вітамінів, пригнічує|придушує| патогенну мікрофлору; підвищує загальну|спільну| резистентність організму до різних несприятливих чинників|факторів|.

Є ефективною альтернативою антибіотикам. Препарат «Моноспорін»", завдяки високій активності в придушенні патогенов, може застосовуватися, як превентивного (профілактичного) так і терапевтичного (лікувального) засобу. Препарат безпечний для тварин в будь-яких дозах, при цьому зберігає продукти тваринництва безпечними для людини, у відмінності від антибіотиків.

На сьогодні «Моноспорін» існує в рідкому і сухому виді:

- «Моноспорін» (рідкий) випускається у вигляді гелевидної рідини від світло-коричневого до темно-коричневого кольору.  Розфасований у флакони по 400мл, упакований в гофроящики по 12 флаконів.
Зберігати при температурі від 0С до +30С. Термін придатності - 1 рік.

- «Моноспорін» (сухий) випускається у вигляді сухої сипкої змести від світло-коричневого до темно-коричневого кольору. Розфасований в паперові мішки по 25 кг

Препарат зберігається при температурі від -10С до +30С у сухому приміщенні|помешканні| без попадання прямих сонячних променів. Термін придатності - шість місяців.

3. SWOT-аналіз підприємства-виробника пробіотику

SWOT-аналіз – це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і погроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища).

Сильні сторони підприємства ТОВ «БіоТехАгро» – те, у чому воно досягло успіхів або якась особливість, котра дасть вам додаткові можливості. Сила може полягати в наявному у вас досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології й сучасного устаткування, популярності торговельної марки й т.п.

Слабкі сторони підприємства ТОВ «БіоТехАгро» – це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або те, що вам поки не вдається в порівнянні з іншими компаніями й ставить вас у несприятливе положення. Як приклад слабких сторін можна привести занадто вузький асортимент товарів, які випускаються, погану репутацію компанії на ринку, недолік фінансування, низький рівень сервісу й т.п.

Ринкові можливості – це сприятливі обставини, які досліджуване підприємство ТОВ «БіоТехАгро» може використати для одержання переваги. Як приклад ринкових можливостей можна привести погіршення позицій конкурентів, різке зростання попиту, появу нових технологій виробництва пробіотиків, зростання рівня доходів населення й т.п. Ринкові загрози - події, настання яких може несприятливо вплинути на досліджуване підприємство ТОВ «БіоТехАгро». Приклади ринкових загроз: вихід на ринок нових конкурентів, зростання податків, зміна смаків покупців, зниження народжуваності й т.п.

На основі сказаного,  побудуємо матрицю SWOT-аналізу підприємства ТОВ «БіоТехАгро» (табл. 3.1):

 


Таблиця 3.1

Матриця SWOT-аналізу ТОВ «БіоТехАгро»

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє середовище

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє середовище

Можливості

Оцінка в балах

Загрози

Оцінка в балах

1. Вихід на нові ринки

3

1. Можливість появи нових конкурентів

3

2. Прискорення росту

3

2. Зростаючий конкурентний тиск

3

3. Розширення асортименту продукції, щоб задовільняти більші потреби

3

3. Зміна потреб і вподобань покупців

2

4. Поява і запровадження нових технологій

2

4. Уповільнення ділового циклу

1

5. Розширення господарської діяльності

1

5. Уповільнення росту ринку

1

6. Ослаблення позицій фірм-конкурентів

1

6. Несприятлива політика уряду

1

Сильні сторони

Оцінка в балах

Поле СіМ

Поле СіЗ

1. Позитивна репутація у споживачів

3

Стратегічні проблеми:

(6, 1), (6, 2), (6, 3),  (7, 1), (7, 2), (7, 3)

 

 

 

 Стратегічні проблеми:

(6, 1), (6, 2), (7, 1), (7, 2),

 

2. Добрий імідж підприємтсва

3

3. Можливість одержання економії від зростання обсягів валової продукції;

3

4. Переваги у витратах

2

5. Значний досвід роботи

2

Стратегічні альтернативи:

(1, 1),  (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2),

(2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3),

 Стратегічні альтернативи:

(1, 1),  (1, 2), (2, 1), (2, 2),

 

6. Висока кваліфікація персоналу

1

7. Відповідний розвиток технологій

1

Слабкі сторони

Оцінка в балах

Поле СлМ

Поле СлЗ

1. Застаріле обладнання

3

 Стратегічні проблеми:

(1, 5), (1, 6), (2, 5), (2, 6), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 6)

 Стратегічні проблеми:

(1, 1), ( 1, 2), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)

2. Збитковість господарської діяльності;

3

3. Відсутність деяких типів ключової кваліфікації і компетентнотсі

3

4. Уразливість стосовно конкурентного тиску;

3

5. Вузька виробнича лінія;

2

 Стратегічні альтернативи:

(1, 1),  (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2),

(2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3),

 Стратегічні альтернативи:

(1, 1), ( 1, 2), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)

6. Слабке уявлення про ринок

2

7. Низькі маркетингові здібності

1

8. Недостатнє спостереження за змінами на ринку

1

9. Нездатність фінансувати необхідні зміни

1

 

4. Матриця конкурентного профілю підприємства-виробника пробіотику

Головним конкурентом на ринку пробіотиків для препарату «Моноспорін», є інший пробіотик - «Бацелл», сухий сипкий продукт коричневого кольору|цвіту| із|із| слабким|слабим| специфічним запахом, з|із| масовою часткою|долею| вологи не більше 12%.

Застосування|вживання| "Бацелла" дозволяє довести в комбікормах рівень клітковини: дорослого птаха|птиці| до 8%; бройлерів до 6%; дорослих свиней до 9%; при дорощенні і відгодівлі свиней до 9%.

Застосування|вживання| "Бацелла" для телят дозволяє на 30% скоротити витрату молочних кормів, замінити їх повноцінним рослинним концентратом.

«Бацелл» зберігають в упаковці заводу-виготівника в чистих сухих приміщеннях|помешканнях|, що виключають попадання прямих сонячних променів при температурі від -10С до +40С.

Неодмінною умовою ефективності застосування|вживання| «Бацелла» є|з'являється| рівномірне і ретельне змішування дрібнорозмеленого препарату з|із| кормом.

При застосуванні|вживанні| «Бацелла» слід уникати термічної обробки кормів зверху +85 градусів за Цельсієм.

Не слід застосовувати хімічні засоби|кошти| обробки корму для стерилізації мікрофлори, коли в корми введений|запроваджувати| «Бацелл».

Що стосується конкурентноздатності всього досліджуваного підприємства ТОВ «БіоТехАгро», то його головними конкурентами є також підприємства-виробники пробіотику - ТОВ «Біон» та ТОВ «Ютек».

Складемо матрицю номенклатурного профілю для даних підприємств, та визначимо найбільш конкурентне:

 

Таблиця 4.1

Матриця конкурентного профілю

Ключові фактори успіху

Ваговий коефіцієнт

ТОВ «БіоТехАгро»

ТОВ «Біон»

ТОВ «Ютек»

рейтинг

оцінка

рейтинг

оцінка

рейтинг

оцінка

1. Якість товару

0,4

2

1,6

3

1,2

4

1,1

2. Ціна товару

0,3

3

0,8

2

1,1

4

0,6

3. Канали збуту

0,1

2

0,7

3

0,6

2

0,7

4. Рівень обслуговування

0,1

2

0,5

3

0,3

4

0,2

5. Реклама та стимулювання попиту

0,1

3

0,3

2

0,4

4

0,2

Загальна оцінка

1

 

3,9

 

3,6

 

2,8

 

З матриці конкурентного профілю фірми ТОВ «БіоТехАгро» та її конкурентів видно, що досліджуване підприємство займає лідируючу позицію серед своїх основних конкурентів - ТОВ «Біон» та ТОВ «Ютек». Таке становще на ринку було досягнуто за рахунко високої якості товару, широким каналам збуту пробіотиків та високому рівню обслуговування покупців.

 

 

Список використаних джерел

Безкоровайна С.В. Дослідження підходів до формування цінової стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки.- 2003.- № 2.- C.49-53.

Білорус Т.В. Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування // Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 1.- C.185-190.

Богатирьова Л. Д. Стратегічний менеджмент. — О.: ОНАЗ, 2004. — 146 с.

Гавкалова Н.Л. Інноваційна роль менеджменту персоналом в процесі формування стратегії підприємства // Проблеми науки.- 2006.- № 4.- C.16-23.

Дергаусов М. Людські ресурси як інструмент реалізації стратегії підприємства // Економіка України.- 2003.- № 6.- C.26-31.

Загірняк Д. М. Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства. — Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2004. — 191 с.

Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика. — К.: Знання України, 2005. — 250 с.

Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту. — Л.: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. — 264 с.

Мартиненко В. П. Стратегія життєздатності промислових підприємств. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 328 с.

Мартиненко М. М., Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент. — К.: Каравела, 2006. — 320 с.

Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика. — К. : Кондор, 2003. — 196 с.

Перепелиця Р. К., Брітченко І. Г. Стратегія забезпечення ефективного функціонування підприємств на фондовому ринку. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. — 232 с.

Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент. — Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. — 223 с.

Пономаренко В. С., Золотарьов А. М., Ястремська О. М. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 452 с.

Савченко В. Д., Байдик М. І., Шелудько Р. М. Стратегія підприємства.— Х., 2004. — 206 с.

Стратегія підприємства. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 336 с.

Ястремська О.М., Гриньов А.В. Якість формування фінансової стратегії підприємства // Фінанси України.- 2006.- № 6.- C.121-129.


Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)