Contribution to International Economy

Організація маркетингового дослідження

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах збільшується потреба господарюючих суб’єктів у достовірній і адекватній інформації стосовно процесів, які відбуваються на окремих ринках. Це обумовлюється тим, що для зайняття компанією конкурентоспроможної позиції на ринку, утримання чи розширення сегмента ринку надзвичайно важливим в сучасних економічних умовах стає механізм комплексного рішення проблеми адекватності її функціонування умовам та вимогам маркетингового середовища, аналіз та прогнозування якого є прерогативою маркетингових досліджень.

Маркетинговий аналіз передбачає визначення та оцінку ринку діяльності підприємства, дослідження зовнішнього середовища з метою виявлення потенційних можливостей для роботи, а також отримання конкурентної переваги. Не менш важливим буде і визначення слабких сторін підприємства для подальшого планування методів їх усунення та зміцнення позицій у галузі спеціалізації. Інформація необхідна для маркетингового аналізу збирається в результаті проведення маркетингових досліджень.

Як доводить практика, більшість українських торговельних підприємств мало уваги приділяють дослідженням. Головна причина цього - відсутність теоретичних знань і практики оцінки у самих підприємств, а також не достатня кількість фірм, що пропонують подібні види послуг. А оскільки дослідження також вимагають і фінансових витрат, то це є ще однією причиною відмовитись від них. Але міжнародна практика показує не тільки важливість маркетингових досліджень, але і їх необхідність практично для всіх видів підприємств.

Без маркетингових досліджень жодне підприємство не зможе правильно зорієнтуватися в складній ринковій ситуації, достовірно оцінити своє положення на ринку, а також спрогнозувати подальше свій розвиток. Маркетингові дослідження  мабуть є єдиний спосіб отримати унікальну інформацію про ринок, без якої маркетинг залишається лише непотрібною теорією. Тому  дипломна робота на сьогодення  є актуальною.

Головна мета роботи – проаналізувати процес організації та проведення маркетингових досліджень на базі ТОВ «UMG:RI», виявити основні проблеми, що виникають під час їх реалізації, та розробити шляхи удосконалення існуючих бізнес процесів з метою удосконалення якості послуг, що надаються підприємством.

Об’єктом дослідження є ТОВ «Українська маркетингова група:RI». Пріоритетні напрямки діяльності компанії включають : організація та проведення різних видів маркетингових досліджень, в тому числі за допомогою телекомунікаційних технологій, проведення Mystery Shopper ( таємничий покупець ).

Предметом дослідження є сам процес організації та проведення маркетингових досліджень для замовників даних послуг. У рамках даної роботи буде проведений аналіз існуючого процесу організації проектів маркетингових досліджень за допомогою проведення паралелі між існуючими бізнес процесами та процедурами встановленими у компанії та теоретичними принципами організації вищезгаданих проектів. На основі зібраних даних буде розроблений план удосконалення та поліпшення існуючих процесів, що у результаті буде виражено у підвищенні ефективності організації досліджень, що проводяться ТОВ «UMG:RI».

 

 

Розділ 1. Теоретичні ОСНОВИ організації маркетингових досліджень

1.1.Сутність та роль маркетингових досліджень в діяльності компанії

Практика організації  маркетингових досліджень  бере початок  з 1910 – 1920 –х рр. ХХ ст.  ( хоча перші згадування про неї ще до кінця ХІХ в.) У цей період з’являються  перші служби, що частіше усього збирали і поширювали інформацію про тиражі журналів і характеристику їхніх читацьких аудиторій.

До цього  ж періоду належить поява перших, згодом відомих спеціалістів в галузі  маркетингових досліджень і перших спеціальних методик їх здійснення. Так, у 1922 р. Д. Старч уперше використав метод впізнавання при вимірюванні читаності рекламних оголошень. З 1923 року стає відомим А. С. Нільсон, завдяки своїй концепції роботи на ринку.   У 1921 р.  Виходить перша книга П. Уайта, цілком присвячена маркетинговим дослідженням. Усе більше зростає число компаній, що використовують методи  і результати  маркетингових досліджень.

Проте їх широкий розвиток, бум у США і Європі можна віднести до періоду  після закінчення  другої світової війни. Виділяють три основні ( і взаємозалежні) причини їх широкого розвитку:

поява  „ринку покупців”. Навіть після другої світової війни протягом ряду років у виробників  товарів було цілком „легке життя”: розкуповувалось все, що виробляли, незалежно від якості й інших характеристик товару. Проте в міру зміни ситуації на ринку пропозиція випередила попит, і з’явився „ринок покупців”, що призвело до виникнення маркетингової концепції: ви виробляєте саме те, чого потребує споживач;

 вплив конкуренції. Оскільки в умовах ринкової економіки долю товару або послуги вирішує споживач, виробник змушений конкурувати  з іншими виробниками, а для цього вивчати якість свого товару та своєї реклами;

необхідність зниження ризику. Як з’ясувалося, в умовах функціонування сучасної ринкової економіки найкращий засіб зменшення  ризику для підприємця – більш точне адресування  свого товару певним групам покупців, здійснення так званої сегментації ринку. А для того, щоб виявити й описати цільові групи покупців якогось товару, необхідно звернутись до маркетингових досліджень [8, с.53].

 Описані причини виникнення великої уваги до маркетингових досліджень характеризують скоріше „історичний ракурс” їх появи  і розвитку.  Сучасний ринок без маркетингових досліджень взагалі практично неможливий. Важко уявити, що сьогодні виробники будуть випускати той самий товар з тими самими споживчими властивостями, а потім у процесі реалізації виявити, що  він не потрібний, і розоритися.

Є різні погляди на визначення поняття маркетингових досліджень.

З погляду Ф. Котлера, «маркетингові дослідження це систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, що постає перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати»[5, c.450].  Cучасний американський фахівець з маркетингових досліджень  Г.А.Черчіль пропонує таке визначення: «Маркетингові дослідження є функцією, що пов'язує організацію зі споживачами через інформацію. Інформація використовується для виявлення і визначення можливостей і проблем маркетингу; розробки, уточнення, оцінки і контролю виконання маркетингових заходів; удосконалення розуміння маркетингу як процесу».[10, с.18]

«Під маркетинговими дослідженнями, - вважає відомий російський спеціаліст Є.П. Голубков, - розуміється систематичний збір, відображення й аналіз даних з різних аспектів маркетингової діяльності. Маркетингові дослідження - це функція, що через інформацію пов'язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу»[2, с.47].

Український спеціаліст А.О.Старостіна дає таке визначення маркетингових досліджень: «Маркетингові дослідження - це систематичний процес постановки цілей дослідження, ідентифікації обсягів, збору, аналізу об'єктивної ринкової інформації і розробки рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень щодо будь-яких елементів ринково-продуктової стратегії фірми і методів їх реалізації для досягнення кінцевих результатів у діяльності фірми в умовах сформованого маркетингового середовища» [9, с.27].

Зав’ялов П. С. Дає таке  визначення маркетингових досліджень:

„Маркетингові дослідження  мають на увазі систематичний збір, обробку і аналіз даних із тих аспектів  маркетингової діяльності фірми, у рамках яких потрібно ухвалювати ті або інші рішення, а також аналіз компонентів зовнішнього середовища , що мають вплив на маркетингову діяльність фірми ” [4, с.56].

Соловйов Б. А. говорить: „ Маркетингові дослідження – це збір, обробка та аналіз даних із метою зменшення невизначеності, якою супроводжується прийняття маркетингових  рішень ”[9, с.23].

 Більшість вчених пов'язують поняття маркетингові  дослідження зі збором, обробкою, аналізом даних для прийняття маркетингових рішень. Тільки у визначенні Б.А. Соловйова зазначено, що збір, обробка й аналіз даних здійснюється з метою зменшення невизначеності, якою супроводжується прийняття маркетингових рішень [9, с.46].

                Узагальнюючи сказане, можна сформулювати наступне визначення маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження — це збір, обробка, аналіз і накопичення інформації для обґрунтування маркетингових рішень з метою зменшення невизначеності і ризику функціонування підприємств на ринку.

                Отже, маркетингові дослідження охоплюють накопичення й аналіз інформації про ринок, стан маркетингового середовища, поведінку споживачів та інших кінцевих одержувачів і, нарешті, про способи тактики і стратегію маркетингу та об'єкти застосування їх. Вони дозволяють охарактеризувати явища, що досліджуються, і визначити зумовленість їх у минулому і майбутньому, а також створюють умови і передумови для ухвалення обґрунтованих рішень у галузі маркетингу.

Для визначення та розподілення ролі маркетингових досліджень в діяльності компанії необхідно провести контент-аналіз визначень відомих авторів в сфері маркетингу. Для цього, в таблиці 1.1. приведені найбільш значимі характеристики визначення для кожного автора, а на рис.1.1. представлено графічне виконання структури елементів досліджуваних визначень.

 

 

Таблиця 1.1

Порівняння визначень різних авторів категорії «маркетингові дослідження»

Автор

Найбільш значимі характеристики визначення

«маркетингові дослідження»

1

2

3

1

Аакер Д.

частина системи, яка забезпечує отримання інформації про потреби споживачів та необхідна для розробки стратегії;

2

Азоєв Г.Л., Михайлова Е.А.

процес ідентифікації ринкових можливостей та загроз організації, збір та обробка інформації з метою удосконалення рішень в області 4Р;

3

Ассель Г.

система по забезпеченню менеджерів компанії інформацією з метою виявлення маркетингових можливостей, прийняття керівництвом рішень та розробки стратегії;

4

Голубков Е.П.

систематичний збір, аналіз та відображення даних з різних аспектів маркетингової діяльності. Головний елемент – інформація, необхідна для прийняття управлінських рішень;

5

Котлер Ф.

різновид  діяльності, який за допомогою інформації пов’язує виробників зі споживачами та громадськістю;

6

Малхотра Н.

систематичне та об’єктивне виявлення, збір, аналіз, розповсюдження та використання інформації  для вирішення маркетингових проблем; 

7

Черчилль Г.

процедура збору інформації про ринок, що необхідна для прийняття управлінських рішень;

8

ESOMAR

дослідження громадської думки, збір, інтерпретація інформації  про індивідуумів чи організації, використовуючи статистичні та аналітичні методи для процесу прийняття рішень;

9

АМА

функція, яка через інформацію пов’язує споживача та громадськість з маркетологами. Інформація використовується для визначення можливостей та проблем маркетингу.

 

Таким чином, кожне визначення можна розділити на п’ять основних частин, які різняться ступенем повноти їх розкриття. Автори сходяться в думці, що маркетингові дослідження проводяться для забезпечення інформацією осіб, які приймають управлінські рішення. З іншої сторони, наведені визначення різняться за наступними складовими елементами:

Форма організації досліджень (система, вид діяльності, функція, процес).

Різниця аспектів збору інформації (про потреби споживачів, для виявлення ринкових можливостей та загроз, по різних аспектах маркетингової діяльності, по індивідуумах та організаціях).

Різниця цілей використання інформації (для здійснення рішень  в сфері маркетингу, для зв’язку виробника зі споживачем а громадськістю, для прийняття управлінських рішень, для розробки стратегії, для вирішення маркетингових проблем, для зв’язку виробників та споживачів з маркетологами).

Існуючі розбіжності можна пояснити різницею у досвіді, специфіці діяльності та розумінні ролі маркетингових досліджень. Тим не менш, кожен з підходів  розглядає досліджуваний об’єкт з різних точок зору, а тому комплексне розуміння маркетингових досліджень може бути отримане тільки на основі поєднання існуючих точок зору.

В ході проведення контент-аналізу автором сформовано комплексне визначення маркетингових досліджень як виду діяльності з забезпечення інформацією осіб, які приймають обґрунтовані рішення з різних аспектів внутрішнього та зовнішнього середовища компанії для досягнення поставлених цілей [12, с.34].

Розглянуте визначення дає змогу точніше окреслити роль маркетингових досліджень в компанії. На думку автора статті, в залежності від сфери використання, маркетингові дослідження можуть буті розглянуті на двох рівнях [12, с.34]:

Як складова частина управління організацією, елемент розробки маркетингової стратегії підприємства.

Як інструмент дослідження для удосконалення окремих характеристик товару.

В обох випадках маркетингові дослідження проводяться для отримання інформації, яка в свою чергу може бути використана для наступних цілей:

Для підвищення рівня обізнаності  про ринок: обсяги ринку, тип конкуренції, інформація про попит та пропозицію.

Для управлінських рішень, що дозволяє зробити обґрунтований вибір по різних напрямках інвестиційної діяльності компанії чи по товарам, що виробляються.

Крім цього, інформація отримана для прийняття управлінських рішень дозволяє знизити рівень невизначеності та знизити ризики отримання фінансових збитків в результаті реалізації хибного управлінського рішення.

Тому маркетингові дослідження проводяться з метою зниження рівня невизначеності відносно рішення, що приймається. Під невизначеністю розуміється неповна або неточна інформація про умови реалізації прийнятого рішення, в тому числі пов’язаних з ними витратами та результатами [ 6, с.70].

На думку вітчизняних вчених роль маркетингових досліджень полягає в оцінюванні інформаційних потреб підприємства, збиранні й інтерпретації точної, надійної, актуальної та необхідної інформації, яка дає змогу конкретизувати маркетингові проблеми та ситуації, розробляти ефективну програму маркетингових дій [3, с.10].

Один з найвідоміших спеціалістів в сфері маркетингових досліджень Нереш Малхотра продемонстрував роль маркетингових досліджень на прикладі організацій різних типів:

Корпорація Lotus Development використовує маркетингові дослідження для удосконалення власного Web-сайта.

Завдяки проведенню маркетингового дослідження компанії  Port Sub (продаж бутербродів) були запропоновані шляхи покращення іміджу компанії та розроблена відповідна політка комунікацій.

Президент США Білл Клінтон використовував маркетингові дослідження  для розробки та удосконалення свого політичного курсу.

Маркетингові дослідження допомогли компанії-гіганту Chrysler виявити незадоволені  транспортні потреби споживачів та вивести на ринок автомобілів мікроавтобус, що повністю відповідав вимогам багатьох сімей.

Дані маркетингового дослідження дали можливість компанії Peapod (онлайновий бакалейно-гастрономічний магазин) зрозуміти мотивацію покупців, а також стиль життя споживачів. Внаслідок цього Peapod успішно позиціонувала себе як особливо цінну альтернативу звичайному походу в магазин.

Роль маркетингових досліджень можна продемонструвати за допомогою мартиці Ансофа, в якій відображаються чотири бізнес-ситуації в залежності від того, відноситься компанія до існуючого ринку чи нового, чи є наш товар новим або він вже існує в продуктовому портфелі (рис.1.2).

Нові

 товари

Ринкові дослідження можуть показати ймовірність прийняття нових товарів

Ринкові дослідження можуть визначити рівень задоволеності клієнта, щоб встановити, як отримати конкурентну перевагу

Існуючі

 товари

Ринкові дослідження можуть показати незадоволені потреби та допомогти зрозуміти незнайомі ринки.

Ринкові дослідження можуть знайти нові території для поширення товарів чи послуг.

 

Існуючі ринки

Нові ринки

Рис.1.2. Ансоф та роль маркетингових досліджень

Як бачимо, маркетингові дослідження відіграють важливе значення у всіх чотирьох ситуаціях.  Ринкове дослідження показує шляхи омолодження товару, виводячи нові характеристики чи знаходячи нові ринки.

Попит

 В життєвому циклі по Теодору Левіту ринкові дослідження допомагають в прийнятті управлінських рішень на кожному етапі (рис.1.3).

 

               
   
   

Зрілість

 
 

Старіння

 
   

Юність

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Час

 

Рис. 1.3. Ринкові дослідження в життєвому циклі товару/ послуги.

На етапі юності ринкові дослідження вивчають незадоволені потреби в нових товарах та допомагають визначити ймовірний попит. Може використовуватись для визначення цін та специфікацій товару.  На етапі зрілості ринкові дослідження показують, як створити бренд  та конкурентну перевагу. Вивчення рівня задоволеності вказує, на які сильні сторони слід спиратися та яких слабких місць слід позбутися. На останньому етапі маркетингові дослідження показує шляхи «омолодження» товару, можливо, за допомогою введення нових характеристик чи пошуку нових ринків [13, с.20].

Таким чином, завдання маркетингових досліджень полягає в тому, щоб оцінити інформаційні потреби та забезпечити керівництво компанії інформацією: точною, надійною, обґрунтованою, своєчасною та актуальною.  Конкурентне маркетингове середовище та постійно зростаюча ціна управлінських помилок вимагають, щоб маркетингові дослідження забезпечували підприємство високоякісною інформацією. Як вважає Н.Малхотра, ефективні маркетингові рішення не можуть базуватися на інтуїції та простих роздумах [7, с.32].

 

1.2. Організацій форми проведення маркетингових досліджень

Як відомо, розрізняють дві основні організаційні форми проведення маркетингових досліджень: власними силами або із залученням спеціалізованих дослідницьких організацій.

Внутрішній суб’єкт з маркетингових досліджень  (internal supplier) — це відділ маркетингових досліджень всередині фірми. Більша кількість компаній, особливо великих, починаючи з автомобільних компаній (GM, Ford, DaimlerChryster), фірм-виробників споживчих товарів (Procter&Gamble, Colgate Palmolive, Coca-Cola) до банків (Citigroup, BankAmerica) мають власні відділи маркетингових досліджень. Місце відділу маркетингових досліджень в оргструктурі може істотно відрізнятися. В одному випадку маркетингові дослідження можуть бути централізовані в штаб-квартирі корпорації. В протилежному випадку – за децентралізованої структури управління проведення маркетингових досліджень зосереджується в окремих підрозділах корпорації. За даною схемою компанія можу керуватися за продуктами, клієнтами чи за географічними регіонами. При цьому співробітники з проведення маркетингових досліджень закріплюються за різними підрозділами корпорації. Цей персонал в більшості випадків є підзвітним керівнику підрозділу, а не керівнику корпоративного рівня [7, с.40].

Організаційна форма маркетингових досліджень в значній мірі визначається розміром та організаційною структурою компанії. В невеликих фірмах, де найчастіше одній людині доводиться вирішувати усі питання, пов’язані з дослідженнями, не може бути ніяких організаційних проблем. З іншого боку, великі дослідні підрозділи можуть приймати різні організаційні форми, з яких найбільш популярні наступні три [11, с.31]:

1). Організація за сферами використання, наприклад в залежності від продуктових ліній, марок, сегментів ринку чи регіонів.

2). Організація, в основу якої закладені виконувані маркетингові функції, наприклад аналіз обсягу реалізації, рекламні дослідження чи планування продукції.

3). Організація, побудована на методах дослідження чи підходах, наприклад аналізі обсягів реалізації, математичному та/чи статистичному аналізі, проведенні інтерв’ю чи розробки анкет.

Багато компаній з великими підрозділами з маркетингових досліджень поєднують в собі дві або більше цих організаційних структур.

Вітчизняні науковці Войчак А.В. та Федорченко А.В. поділяють власні організаційні форми проведення маркетингових досліджень на стаціонарні та тимчасові. Стаціонарні організаційні форми маркетингових досліджень, як правило, створюють на невеликих підприємствах. До них належать [3, с.21]:

відділи маркетингу, де дослідження входять до функціональних обов’язків окремих співробітників або виконуються спеціальними підрозділами відділу (бюро, секторами маркетингових досліджень);

відділи маркетингових досліджень, створені за принципами організації за сферами виконання (щодо продуктових ліній, ма­рок товарів, сегментів ринку чи регіонів); за маркетинговими функ­ціями (ціноутворення, просування, розробка продукту, розподіл); за методами досліджень (польові або кабінетні дослідження) чи змішані форми.

Такі форми можуть створювати як на корпоративному рівні, так і на рівні підрозділів підприємства.

Тимчасові організаційні форми проведення маркетингових досліджень на підприємствах формують на певний період, необ­хідний для розроблення конкретного проекту. Вони також мо­жуть працювати за конкретним дискретним графіком (проводять свої засідання раз на місяць, квартал тощо).

До таких організаційних форм належать [3, с.22]:

ради маркетингу, що створюються на рівні вищого керів­ництва підприємства, на яких розглядають питання щодо страте­гії маркетингу; маркетингових досліджень, аналізують звіти про їх проведення тощо;

проблемні групи на рівні вищого або середнього менедж­менту, які в означений період (місяць, квартал, рік) проводять відповідні дослідницькі роботи;

тимчасові консультативні групи на рівні середнього мене­джменту;

венчурні групи (для відпрацювання проектів, які мають ви­сокий рівень ризику щодо досягнення бажаних цілей).

 При прийнятті рішення щодо проведення досліджень власними силами необхідно врахувати переваги та недоліки цієї форми проведення маркетингових досліджень (табл. 1.2).

 

 

Таблиця 1.2.

Переваги та недоліки проведення маркетингових досліджень власними силами.

Переваги проведення маркетингових досліджень  власними силами організації

Недоліки проведення маркетингових досліджень  власними силами організації

1.Більш низька вартість дослідження, здійснюваного в одному місті з використанням власних інтерв’юерів.

2.Більш глибоке знання особливостей досліджуваних ринку, товару, споживача.

3.Можливість повного контролю над проведенням дослідження, за виконання кожної стадії реалізації дослідницького проекту.

3.Максимальне збереження конфіденційності при проведенні дослідження та використанні його результатів.

 

 

 

1.Можливість суб’єктивізму зі сторони дослідника-співробітника компанії.

2.Можливість суб’єктивізму зі сторони респондента, який може змінювати свою думку в залежності від того, хто йому ставить питання – невідома дослідницька компанія або виробник його улюблених товарів.

3.Недостатній досвід в проведенні досліджень, методах збору інформації, відбору респондентів та ін.

4.Обмеження можливостей ресурсної бази (інтерв’юєрів, спеціального програмного забезпечення а також технічного забезпечення).

 

 

Зовнішні суб’єкти з маркетингових досліджень (external suppliers) — це незалежні компанії з маркетингових досліджень, які пропонують свої послуги в галузі маркетингових досліджень. Всі вони загалом складають індустрію маркетингових досліджень та розміщуються в діапазоні від маленьких, зі штатом з одного чи кількох співробітників, до величезних всесвітньо відомих корпорацій AC Nielsen Corp, Cognizant Corp., Information Resources Inc., Kantar Group Ltd., Opinion Research Corp. та ін. [7, с.42].

В складі цих компаній є компанії як універсального типу, так  й ті, що спеціалізуються на обмеженому колі послуг.

При виборі між проведенням маркетингових досліджень власними силами, або ж залученням для їхнього проведення сторонніх організацій, фірма повинна врахувати безліч факторів [Маркетинговые исследования Голубков статья в електор. варианте]:

Вартість дослідження. Багато організацій вважають, що дешевше проводити маркетингові дослідження власними силами. (по оцінках експертів, вартість проведення досліджень власними силами складає не більш 0,02%  в собівартості продукції)

Наявність досвіду проведення досліджень, фахівців необхідної кваліфікації. Особливо даний фактор необхідно враховувати при використанні складних методів проведення досліджень і обробки отриманих результатів.

Глибоке знання всіх особливостей продукту. Звичайно фахівці власної компанії знають їх краще, і ці знання не так просто і швидко можна передати фахівцям дослідницьких компаній.

Об'єктивність. Фахівці незалежних спеціалізованих дослідницьких організацій найчастіше більш об'єктивні  і реалістичні у своїх оцінках.

Збереження конфіденційності. Даний фактор у більшій мірі буде дотриманий при проведенні досліджень власними силами.

Також обов’язково треба враховувати переваги застосування кожної з форм проведення маркетингових досліджень, що представлена в таблиці 1.3.

 

Таблиця 1.3.

 Переваги та недоліки проведення маркетингових досліджень зовнішніми виконавцями.

Переваги проведення маркетингових досліджень зовнішніми виконавцями

Недоліки проведення маркетингових досліджень зовнішніми виконавцями

1.Більш низька вартість  дослідження при необхідності використання регіональних або загально-національних опитувальних мереж.

2. Більш кваліфіковане проведення дослідження і більш надійніші одержувані результати, що визначаються наявністю у виконавця досвіду проведення подібних досліджень, кваліфікованих спеціалістів.

3.Більш оперативне проведення дослідження (з тих же причин).

4. Можливість використання спеціальних методик: фокус-груп, тестів тощо, завдяки наявності спеціалістів, обладнання, опитувальних мереж  та ін.

5. Більш висока об’єктивність результатів дослідження, оскільки на спеціалістів сторонніх організацій „не давить” авторитет керівників фірми, що фінансує роботи.

1.Можливе порушення конфіденційності інформації, особливо проблем замовника, з метою вирішення яких проводять дослідження.

2. Можливість втрати контролю замовником над перебігом дослідження.

 

 

Проте такі недоліки  є вельми дискусійними, адже вони є безпосереднім наслідком відсутності ефективної комунікації між замовником та виконавцем. Крім цього, положення про конфіденційність отримуваної інформації завжди має бути присутнім у відповідному договорі на надання таких послуг. Зауважимо, що власність на цю інформацію передається замовникові разом про результати проведеного дослідження. За згодою сторін виконавець може лише анонсувати таку співпрацю, заробляючи собі в такій спосіб позитивний імідж на ринку дослідницьких послуг.

Таким чином, можна зробити наступні висновки. Так, власними силами краще проводити дослідження, якщо: тема дослідження достатньо раціональна, не викликає остережень та потребує головним чином досконалого розуміння продукту, історії компанії; предмет вивчення дуже специфічний та цільова аудиторія має специфічні знання, в яких необхідно розібратися. А за допомогою до зовнішніх дослідницьких організацій можна звернутися, коли: тема дослідження передбачає проникнення в емоції респондента, в його підсвідомість; передбачається складна цільова аудиторія (наприклад, підлітки); тема дослідження дуже делікатна та може викликати остереження.

 

1.3. Основні етапи процесу проведення маркетингових досліджень.

Проведення маркетингових досліджень передбачає розробку та реалізацію певних необхідних процедур, що формують процес цих досліджень.  

Процес маркетингових досліджень – це логічна послідовність дій, що їх необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей. Процес розробки проекту маркетингових досліджень складається з послідовних п’яти  етапів, що відображені на рис. 1.3 [1, с.85].Рис. 1.3. Етапи процесу розробки проекту маркетингового дослідження

Перший етап маркетингових досліджень полягає у визначенні проблеми та цілей дослідження.  Визначення проблеми (problem definition) вміщує в себе виділення проблеми маркетингового дослідження в загальному плані та визначення її окремих складових. Тільки після цього маркетингове дослідження може бути розроблено та проведено відповідним чином. На думку Н. Малхотри та багатьох інших вчених з усіх задач маркетингового дослідження найголовніша – це правильне визначення проблеми дослідження. Усі зусилля, час та кошти будуть витрачені даремно, якщо проблема неправильно або нечітко визначенна [7, с.60].

Логіка процесу визначення проблеми та розробки підходу полягає в послідовному виконанні наступних кроків. По-перше, необхідно скласти перелік задач, які необхідно вирішити для визначення проблеми. Для цього проводять обговорення з особами, що приймають рішення; інтерв’ю з галузевими та іншими експертами; аналіз вторинної інформації, а іноді й якісні дослідження. По-друге, в процесі рішення цих задач маркетолог аналізує фактори зовнішнього середовища, що дозволяє йому зрозуміти джерела виникнення проблеми.

По-третє, розуміння факторів зовнішнього середовища сприяє з’ясуванню управлінської проблеми, що підлягає вирішенню. Після цього управлінська проблема трансформується в проблему маркетингового дослідження. Потім, виходячи з визначеної проблеми маркетингового дослідження, розробляється відповідний підхід, тобто методологія, аналітичні моделі, пошукові питання, гіпотези та характеристики або фактори, що впливають на план дослідження.

Цілі маркетингового дослідження – це інформація, яка потрібна для вирішення проблеми. В залежності від конкретності цілі досліджень можуть бути такими[3, с.67]:

розвідувальні – збирання та аналіз інформації, необхідної для точнішого визначення проблеми та шляхи її розв’язання;

описові (дескриптивні) – опис аспектів реальної маркетингової ситуації;

експериментальні (казуальні) – обґрунтування гіпотез щодо причинно-наслідкових зв’язків між окремими змінними чи подіями.

Після того, як цілі визначено їх трансформують у пошукові питання і формують робочу гіпотезу, тобто роблять припущення щодо суті, змісту та можливих шляхів вирішення проблеми.

Другий етап розробка плану дослідження передбачає перш за все визначення методу дослідження. Методи маркетингових досліджень поділяються залежно від того, якими методами збирається маркетингова інформація (кабінетні дослідження, польові дослідження), для кого проводиться дослідження (спеціальні, універсальні), якого типу дані слід отримати (якісні, кількісні дослідження).

Третій етап реалізації плану дослідження передбачає збирання інформації, стисло його зміст може бути описано так: організація дослідження; проведення дослідження; контроль збирання даних; документування отриманих даних.

Основним в даному етапі є процедура збору основних даних. При цьому можливі два альтернативних підходи до досліджень: описовий і експериментальний.

Якщо припустити, що стадія збору основних даних вимагає інтерв'ювання, то проект дослідження буде ґрунтуватися на наступних питаннях.

•  Скількох людей і кого саме слід інтерв'ювати (процес формування вибірки).

• Як інтерв'ювати людей (метод обстеження).

• Які питання задавати (складання анкети).

Описове дослідження можна почати з опису переконань, поглядів, переваг і поводження споживачів. Наприклад, обстеження ефективності реклами може полягати у "вимірі" інформованості споживачів про дану марку товару і пропозицію респондента згадати конкретний зміст реклами цього товару.

Експериментальне дослідження полягає в установленні причинно-наслідкових зв'язків, що цікавлять дослідника. Експериментальне дослідження включає розробку процедур контролю з метою ізоляції впливу того чи іншого фактора (наприклад, просування товару на ринок шляхом безкоштовного роздавання його покупцям) на яку-небудь залежну перемінну (наприклад, обсяг продажів). Ключем до успішного проведення експериментального дослідження є виключення інших пояснень змін відповідної залежної перемінної. Один із способів домогтися цього - використання довільних вибірок.

Процес формування вибірки. Цей процес починається з визначення популяції, тобто групи, що утворить предмет вивчення конкретного дослідження. Мета дослідження - забезпечити одержання результатів, репрезентативних у цій групі.

Наступний крок після визначення популяції - підшукати придатні межі формування вибірки, тобто списку обраної популяції, з якого буде складатися вибірка. Отриманий результат визначає, яким саме типом вибірки можна скористатися: випадковим чи невипадковим. Для випадкової вибірки вимагаються точні рамки формування вибірки; якщо ж дослідник не має у своєму розпорядженні таких, у його розпорядженні залишаються лише невипадково методи.

Трьома основними методами формування вибірки є формування простої випадкової вибірки, формування стратифікованої випадкової вибірки і формування вибірки за квотами [5, с.243].

•  Формування простої випадкової вибірки. Кожному індивідууму (чи підприємству), що попали в рамки формування вибірки, присвоюється будь-який номер, поки вибірка не буде сформована цілком. Така вибірка є випадковою, оскільки у всіх елементах списку рівні шанси бути включеними у вибірку.

•  Формування     стратифікованої     випадкової     вибірки.     Популяція розподіляється на групи (наприклад, за розмірами підприємства чи галузі), для кожної з яких формується випадкова вибірка (як було показано вище). Це гарантує представництво кожної групи у вибірці.

• Формування вибірки за квотами. У цьому випадку рамки формування вибірки відсутні, але відомий відсоток популяції, що приходиться на різні групи (утворені, наприклад, за ознаками статі, соціального стану, віку). Вибірку     можна     сформувати,     попросивши     інтерв'юерів     вибирати респондентів    на    основі    цих    процентних    співвідношень,     зокрема співвідношення чоловіків і жінок у вибірці повинно бути приблизно 50:50.

Відповідальним етапом є визначення розміру вибірки, що впливає на формування репрезентативної вибірки. Очевидно: чим більший розмір вибірки, тим імовірніше, що ця вибірка буде адекватно представляти відповідну популяцію. Теорія статистики дозволяє обчислювати помилку вибірки, тобто помилку, причиною якої є не тотальне, а вибіркове інтерв'ювання членів популяції для різних розмірів вибірки. На практиці кількість людей, що опитуватимуться, визначається на досягненні балансу між помилкою вибірки і оцінками вартості. Розміри вибірки порядку 1000 (чи навіть менше) дозволяють одержати результати з прийнятним рівнем точності, коли мова йде про представництво популяцій, що обчислюються мільйонами чоловік.

Метод обстеження. При виборі методу обстеження розглядаються три варіанти: індивідуальні співбесіди, телефонні інтерв'ю й обстеження поштою. У кожного з цих методів є свої сильні і слабкі сторони.

- Індивідуальні співбесіди. Основною перевагою індивідуальних співбесід є те, що ймовірність одержання відповіді на поставлені питання, як правило, виявляється вищою, ніж у ході телефонного інтерв'ю й обстеження поштою. Індивідуальні співбесіди більш універсальні, ніж телефонні інтерв'ю й обстеження поштою. Однак індивідуальні співбесіди не позбавлені визначених недоліків і їх проведення обходиться дорожче, ніж телефонні інтерв'ю й обстеження поштою, за винятком тих випадків, коли обстежувана популяція сконцентрована на відносно невеликій території.

- Телефонні   інтерв'ю.   У   певному   змісті   це   щось   середнє   між індивідуальними співбесідами й обстеженнями поштою. Як правило, вони забезпечують більш високу ймовірність одержання відповідей, ніж у випадку анкет,  що  відправляються  поштою,  але  нижчу,  ніж при  індивідуальних співбесідах;   їхня   вартість   нижче   індивідуальних   співбесід,   але   вище обстежень  поштою;  до  того  ж  вони  забезпечують  визначений  ступінь гнучкості при інтерв'юванні. Однак використання візуальних засобів у цьому випадку неможливо; крім того, існують обмеження на кількість питань, що задаються.

- Опитування     поштою.    Якщо    вдається    забезпечити     прийнятну ймовірність одержання відповідей, обстеження поштою - це найдешевший варіант. Необхідність заощадити на бюджеті дослідження, особливо при розкиді популяції на великій території, може означати, що альтернатива обстеженню поштою взагалі відсутня.

Однак головною проблемою є низька ймовірність одержання відповідей на питання і супутня цьому можливість не репрезентативної вибірки. Анкети, що відправляються поштою, повинні бути цілком структурованими, оскільки можливість додаткового зондажу в даному випадку відсутня. Можливості контролю за тим, хто саме заповнює анкету, також практично відсутні, наприклад, менеджер з маркетингу може попросити свого підлеглого заповнити анкету. Однак анкета деякою мірою допускає використання візуальних засобів, оскільки передбачається, що респондент заповнює анкету самостійно, вплив особистості інтерв'юера в даному випадку дуже незначний, хоча може бути присутнім "ефект джерела" (наприклад, з якого джерела - комерційного чи некомерційного — була відправлена анкета).

Розробка анкети. Анкета – це основний інструмент збирання потрібної інформації, який представляє собою структуровану форму збирання данних та складаеться з серії запитань, на які потрібно відповісти респонденту [3, с.100].

Використання анкети має три конкретні мети [7, с.370]:

По-перше, завдяки анкеті маркетолог трансформує дослідні питання в конкретні питання анкети.

По-друге, анкета повинна створювати настрій, мотивувати та заохочувати респондента до участі в опитуванні, стимулювати співпрацю та завершення процеса заповнення анкети.

По-третє, анкета повинна зводити до мінімуму помилки спостереження.

Четвертий етап обробки та аналізу даних пов’язаний з обробкою маркетингової інформації і передбачає: перевірку даних, підготовку даних до обробки на ЕОМ; обробку даних, аналіз даних. Аналіз даних узагальнює експертні оцінки, дає змогу спрогнозувати розвиток тих чи інших подій на ринку, визначити сильні та слабкі сторони фірми та її конкурентів. Обробка даних кількісних досліджень дозволяє перевірити достовірність даних щодо споживчих переваг, ставлення до торгової марки, фірми, виявити зв’язок між окремими даними. При цьому використовують статистичні методи обробки інформації; багатомірні методи (факторний і кластерний аналіз), регресивний і кореляційний аналіз, імітаційні методи, методи теорії прийняття рішень (теорія ігор, теорія черг, дерево рішень) та дослідження операцій, евристичні методи та інші [1, с.246].

Особлива старанність необхідна при інтерпретації результатів маркетингових досліджень. Однією з дуже поширених помилок є невміння встановити, що є причиною, а що наслідком, коли про відповідні два явища відомо лише те, що вони якимсь чином взаємозалежні. Наприклад, установлення взаємозв'язку між ростом обсягів продажу і проведенням рекламних кампаній зовсім не завжди означає, що при збільшенні витрат на рекламу зростуть обсяги продажу. Адже одночасно зі збільшенням витрат на рекламу можуть змінитися й інші маркетингові перемінні (наприклад, штат чи тривалість робочого часу), а рекламний бюджет найчастіше безпосередньо залежить від обсягів продажів. Кожне з наведених вище пояснень ставить під сумнів твердження про те, начебто реклама автоматично піднімає обсяг продажів.

Друге застереження стосується інтерпретації середніх значень і процентних величин. Узявши за основу яку-небудь вибірку, можна стверджувати, що будь-яке середнє значення чи відсоток є оцінкою, що залежить від помилки вибірки, тобто помилки в оцінці, обумовленої використанням саме вибірки, а не всієї популяції. Перевірка статистичних гіпотез дозволяє оцінити розходження у вибірках на підставі поняття помилки вибірки. Це дає можливість установити, чи дійсно ці розходження реальні (статистично значимі), чи вони г лише результатом використання вибірки (а не проведення інтерв'ю в рамках усієї популяції).

Завершальний п’ятий етап маркетингового дослідження містить підготовку звіту, презентацію результатів, передачу звіту особам, які приймають рішення. Підготування звіту найвідповідальніший момент проведення дослідження, оскільки звіт – це документ, на основі якого відповідальні особи прийматимуть рішення. Як документ він повинен мати певну структуру, яка обговорюється із замовником та зачасту складається з вступної (титульний аркуш, договір на проведення дослідження, меморандум, зміст, перелік ілюстрацій, анотація), основної (вступ, методологія дослідження, основні висновки, результати, рекомендації, обмеження дослідження в термінах, коштах, технічних засобах) та заключної частини (перелік використаної літератури, додатки, таблиці, схеми, рисунки, перелік додатків за вторинним дослідженням).

Готуючі звіт про маркетингові дослідження, науковці рекомендують звернути увагу на вимоги, яким він повинен відповідати [3, с.69]:

завершеність: повнота забезпечення інформаційних потреб замовника, надання відповідних висновків і рекомендацій, визначених і узгоджених на етапі розроблення і прийняття пропозицій щодо дослідження;

чіткість: продуманих структури, використання зрозумілих і однозначених термінів, мови, розрахованої на сприйняття конкретними читачами, запобігання надмірного обговорення загальновідомих істин («без води»);

точність: конкретність відповідей на запитання досліджень, логічна послідовність викладу матеріалу, думок, достатня інформаційна аргументованість висновків і рекомендацій, орієнтація на призначення й мету дослідження;

виразність: рельєфне відображення найважливіших результатів, достатній ілюстративний супровід (таблиці, схеми, графіки, відео зображення та ін.);

ясність: охайність, ретельність оформлення, відсутність друкарських та граматичних помилок;

структурованість: наявність необхідних розділів та параграфів, розміщених відповідно до логіки дослідження;

об’єктивність: неупередженість даних і висновків, нетенденційний виклад матеріалу;

наявність відповідних висновків та рекомендацій.

Слід зазначити, що дослідження не передбачають визначення єдиного правильного рішення. Цілком ймовірно припустити кілька інколи абсолютно протилежних варіантів інтерпретації цих даних. Крім підготовки до звіту, проводиться також усна презентація результатів, після чого – передача звіту особам, які приймають рішення.


Розділ 2. Аналіз організації маркетинговових досліджень маркетингового агентства «UMG: RI»

2.1.Сучасний стан та тенденції розвитку ринку мракетингових досліджень в Україні

В 2008 році на ринку маркетингових досліджень України продовжилася тенденція останніх років, а саме - стійкий кількісний ріст ринку.

Мабуть, більш рельєфно, ніж у минулі роки в 2008-му позначилася тенденція якісного росту. Вона укладається в появі активного інтересу до маркетингових досліджень тих галузей бізнесу, які раніше такого інтересу не демонстрували. Можна сказати, що це, наприклад, ринок альтернативних видів енергії, промислові ринки з вузькою спеціалізацією (наприклад, переробка використаних шин) і т.п. 

Продовжилася тенденція слабкої диверсифікованості ринку. Вітчизняний ринок маркетингових досліджень досі мало спеціалізований, на ньому відсутній чіткий поділ на "quants" і "quals" (тобто, на агентства, що спеціалізуються переважно на кількісних методах або тільки на якісних методах досліджень). Також, на Україні поки відсутня тенденція, зв'язана зі значним ростом інтересу до якісних досліджень, що навпаки характерно для західних ринків. 

Така дисципліна, як маркетингові дослідження, є досить динамічною: продовжують розвиватися нові технології, вчені відкривають нові статистичні методи, практики й консультанти використовують нові процедури для розгляду старих питань.

Розглянемо динаміку ринка маркетингових досліджень в період з 2004-2008р.

В 2004р. обсяг ринку маркетингових досліджень склав $19,6 млн., темпи росту у відповідності до 2003р. становили  25%. В 2005р. обсяг ринку склав $24,8 млн., темпи росту становили 26,5%. Оцінка УАМ обсягу ринку 2006 р. - $33,5 млн., темпи росту становили 35%.

Відповідно до оцінки УАМ, в 2007 році обсяг ринку маркетингових досліджень склав $43,9 млн. (або більше 219 млн. грн., за курсом 5,0 грн. за 1 діл. США, без ПДВ), що означає ріст оборотів у доларовому еквіваленті на 31%, без обліку фактору інфляції (рис. 2.1.)

 

Рис. 2.1. Динаміка обсягу ринку маркетингових досліджень 2004-2008р.р.

По даним УАМ, ринок маркетингових досліджень в 2008 році склав 24,6 млн дол. США, обсяг ринку за прогнозом на 2009 рік - більше 27,5 млн дол. Темпи росту ринку маркетингових послуг досить високі - понад 20 % у рік.[1]

Питома вага українського ринку маркетингових досліджень становить менше 0,001% від ринку світового. По даним ESOMAR, обсяг ринку маркетингових досліджень в 2008 році перевищував 28 млрд євро.

Обсяг ринку маркетингових досліджень щорічно приростає на 20 - 25%. Фінансова криза не зменшить темпи розвитку. Однак конкуренція може зрости через прихід нових іноземних гравців. Втім, ціни на ринку падати не будуть.

Є відчуття, що український дослідницький ринок тільки виграє від кризи. Багато західних компаній в умовах кризи «домашнього» споживання почали всерйоз виходити на ринки країн, що розвиваються, у тому числі БРИК. Тому замовники - фінансові компанії, банки, виробники - всі ті, хто прагне розвиватися тут. На Заході є певний затишок у споживанні. А в нас криза, хоча й може знизити споживчий попит, але темпи його росту, у порівнянні із західними, усе ще будуть дуже високі. Наш прогноз наступний: у найближчі роки ріст українського ринку досліджень залишиться на рівні 20 - 25% у рік. Тенденція падіння обсягу замовлень усередині країни буде скомпенсована припливом нових західних товарів і замовників, оскільки Україна розглядається як новий зростаючий ринок. Протягом 4 - 5 років ринок цілком може вирости до $500 млн. Цікаво, що конкуренцію українцям може скласти Індія, що пропонує будь-які дослідження у всіх регіонах миру.

Буде розвиватися спеціалізація. Наприклад, є маленька компанія «Радість розуміння», це кращі модератори фокус-груп, займаються вони тільки цим, і до них коштують у чергу великі клієнти. Універсальних компаній стає усе менше. Є великий пул компаній, що спеціалізуються на синдикативных, тобто ініціативних дослідженнях для декількох клієнтів. Є невеликі дослідницькі бутики, що працюють із двома-трьома великими компаніями. Дослідження – та галузь, де попит усе ще перевищує пропозицію, а якісної пропозиції поки не так багато.

В Україні вже досить чітко визначилися основні оператори ринку маркетингових досліджень. Що стосується структурування ринку, то воно ще відбувається. Воно йде за спеціалізацією агентств в обслуговуванні певних ринків, використанні методик дослідження, в тому числі в регіональному розрізі їх проведення, причому можна виділити мережні, всеукраїнські, а також дрібні регіональні агентства.

Серед найбільш великих маркетингових дослідницьких агентств можна назвати наступні:

GFK Ukraine  (100 штатних співробітників і більше 600 інтерв'юерів);

ACNielsen Ukraine (430 штатних співробітників і більше 140 інтерв'юерів);

TNS Ukraine (80 штатних співробітників і 1000 інтерв'юерів);

Українська Маркетингова Група (70 штатних співробітників і більше 1100 інтерв'юерів);

Київський міжнародний інститут соціології (47 штатних співробітників і більше 600 інтерв'юерів).

Досить активні на ринку Моніторинг ЗМІ України (55 штатних співробітників), SC DOM (26 штатних співробітників, 300 інтерв'юерів), Статинформконсалтинг (32 штатних співробітників, 1096 інтерв'юерів), Український Маркетинговий Проект (20 штатних співробітників, 500 інтерв'юерів).

Вибираючи агентство, вигідніше звернутися в компанію, що спеціалізується на вивченні даного ринку й уже має по ньому інформацію. Наприклад, фармацевтичний ринок досліджують Comcon-Ukraine Ltd і Medical Data Management, інформацію із сільськогосподарського ринку акумулює ЦМД "Украгроконсалт", промисловим ринком займаються компанія "Приватінформ" (м. Кривій Ріг), "Укрпромзовнішекспертиза", ринком напоїв - "Український Маркетинговий Проект" і т.д.

Є ще одне джерело інформації з ринку - це державна статистика. Таку інформацію можна придбати в компаніях, що мають офіційну ліцензію Державного комітету статистики. В Україні ліцензією володіє Статінформконсалтинг. Тут можна придбати статистичні дані або ж замовити аналітичне дослідження під конкретне завдання, огляд ринку або галузі.

Досить точну інформацію з ринку представляють дані регулярних панельних досліджень. В Україні панельні дослідження проводять дві компанії - GfK-USM (споживча панель) і ACNielsen (панель торговельних крапок або роздрібна). Споживча панель подає інформацію про те, скільки товарів даної товарної групи куплене (хто, де, за якою ціною й скільки купив), а роздрібна - скільки продано (за якою ціною, у якому обсязі й де саме). Дані панелей дозволяють визначити обсяг конкретного ринку, головних гравців і їхньої частки ринку, цінову політику і конкурентоспроможність цін, особа покупця (споживча панель), стан дистрибуції (роздрібна панель), найбільш популярні місця покупок, тенденції розвитку сегментів і т.д.

Характерними рисами маркетингового дослідження варто вважати:

По-перше, застосування науково-дослідних методів.

По-друге, вивчення порівняно невеликих і, як правило, репрезентативних вибірок релевантних груп населення.

По-третє, маркетингове дослідження займається головним чином (хоча є й виключення) аналізом і звітністю відносно сукупних груп опитуваних і ні при яких умовах не надає інформацію про окремих індивідуумів.

По-четверте, гарантується конфіденційність інформації, отриманої від респондентів. Інформація відносно респондента може бути відкрита тільки при повній згоді респондента й тільки в дослідницьких цілях, до того ж - лише дослідницьким компаніям, залученим у проект.

В-П'ятих, однаково важливо, що зібрана в ході маркетингових досліджень інформація може використовуватися тільки з дослідницькою метою. Маркетингове дослідження, таким чином, є однобічним каналом без зворотного зв'язку: від респондента до клієнта через фільтр.

Розвиток ринку маркетингових досліджень в Україні супроводжується своїми «проблемами росту». До основних можна віднести проблеми використання інтелектуальної власності. Мова йде не тільки про банальну крадіжку методик (такі випадки спостерігалися в Україні й раніше), але й про більше важливі явища. Часто компанія "вирощує" фахівця. Вона надає йому необхідні знання, навчає спеціальним методикам. Однак ріст ринку й тверда конкуренція приводить до того, що співробітник може змінити агентство. Як відгородити компанію від "відтоку мозків"? Не секрет, що невеликим дослідницьким агентствам досить складно конкурувати з великими, однак це не означає, що їхні методики не є авторськими.

Існують проблеми якості досліджень і взаємин із субпідрядниками, із бригадирами в регіонах і центральному офісі в Києві.

Ріст ринку й сплеск замовлень на маркетингові дослідження привів до того, що на ринку можна зустріти далеко не професійних гравців. Я можу порадити наступне: завжди при виборі агентства поцікавтеся його історією, відкликаннями клієнтів, зв'язками із професійними асоціаціями.

Сьогодні ринок формує й цінову політику. Часто причиною неякісної роботи агентства є звичайна людська жадібність, причому як замовника, так і дослідницької компанії. Перший, повідомляючи тендер, вибирає маркетингове агентство виходячи з найбільш дешевої пропозиції, і при цьому сам підкладає бомбу під проект. Потрібно розуміти, що є поріг витрат, нижче якого неможливо працювати. Завжди необхідно вивчити середньогалузеву пропозиція. Занадто низька ціна, запитувана маркетинговим агентством, часто говорить про непрофесіоналізм виконавця, що просто не розуміє завдання й не представляє обсяг робіт.

Оскільки темпи економічного розвитку України на 2009 рік прогнозуються менш інтенсивними, чим були в 2008, то найімовірніше тенденції минулого року перенесуться на рік нинішній, але будуть реалізовуватися більш повільно. Проте, можна чекати приходу на ринок нових дослідницьких технологій, і навіть нових компаній. [2]

 

2.2. Загальна характеристика діяльності маркетингового агенства «UMG: RI»

Українська Маркетинговая Група (UMG®) представлена на ринку з 1994 року і є одним із лідерів в галузі маркетинговых досліджень на Україні.

Ukrainian Marketing Group - Research International – міжнародна дослідницька компанія – лідер на ринку України. UMG-RI – офіційний представник Research International в Україні. Research International - світовий лідер у маркетингових дослідженнях і входить до складу Kantar Group, що займає 4-ое місце у світі, по даним Honomichl Top 25 Global Research Organizations.

UMG-RI надає Клієнтам послуги високої якості завдяки вдумливому, стратегічному підходу до досліджень, новітнім закордонним технологіям, адаптованим до особливостей ринку, багаторічному досвіду діяльності в Україні, високій кваліфікації своєї команди й багаторівневій системі контролю якості даних. Постійна турбота про Клієнта - відмітна риса UMG-RI.

Членство в міжнародних організаціях компанії представлено наступним чином:

ESOMAR — Європейська Організація для Вивчення Суспільної думки й проведення маркетингових Досліджень

AMA — Американська Маркетингова Асоціація

УАМ — Украинская Асоціація Маркетингу

ACC — Американська Торговельна Палата, Україна.

UMG-RI виконує дослідницькі проекти в Україні, Беларусії, Росії, Молдові, Казахстані, Узбекістані, Арменії та інших країнах СНГ, в Західній Європі та США. Загальний процес досліджень компанії укладається у наступну схему (рис.2.2.).

 

           
 

Бачення

 
 

Як?

 
 

Результати

 

 

           
 
 • Поєднує людяність та комерційний підхід
 • Комерційні рішення для кліентів (побудувати, продати, зрозуміти)
 • Дійові рекомендації – втілює ідеї в продажи
 • Що ми робимо – Прислухаємося до людей
 • Це унікально – Ми першими розпізнаємо мотивації людей
 • Це цінно – Ми цілком сконцентровані на споживчий повединці
 • Це дійово – Ми втілуємо ідеї в продажи
 • Яскраві ідеї
 • Цінні взаємовідносини з кліентами
 • Віддана своїй справі високопрофесійна команда
 • Якісний відповідаючий стандартам продукт
 • Конкурентоздатна продуктивність
 • Необхідне джерело знань про споживача
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 2.2. Схема роботи компанії

На рис. 2.3. представлена схема пропонуємих компанією продуктів.

           
 

U-Track 

<
Переплет дипломов
Academic Journal Catalogue (AJC)