Contribution to International Economy

Планування розвитку прибутковості підприємства

Вступ
В умовах ринкової економіки прибуток є основним показником оцінки господарської діяльності підприємств, тому що в ньому акумулюються всі доходи, витрати, втрати, узагальнюються результати господарювання. На основі прибутку можна визначити рентабельність, вивчити ефективність функціонування підприємств і їхніх асоціацій. Прибуток є одним із джерел стимулювання праці, виробничого і соціального розвитку підприємства, росту його майна, власного капіталу. Тому зростає значення комерційної діяльності з метою одержання максимального прибутку для задоволення матеріальних і соціальних потреб працівників і виробничого розвитку підприємства. При визначенні обсягу закупівлі того чи іншого товару і можливостей його продажу партнери (постачальники і торгове підприємство) повинні обов'язково прораховувати вигідність торгової угоди, тобто можливість одержання оптимального рівня і маси прибутку.
У сучасних умовах розвитку і подальшого удосконалення ринкових відносин в Україні залишається актуальною проблема якісного й своєчасного задоволення потреб підприємств і населення у вантажних перевезеннях і одержанні на цієї основі прибутку, необхідного для подальшого розвитку підприємства.
Підприємство може не мати прибутку і продовжувати якийсь час функціонувати. При цьому воно може навіть розширювати свою діяльність за рахунок позикових засобів. Якщо виробник матеріальних благ буде споживати в повному обсязі вироблений ними продукт чи його вартісної еквівалент, то тоді зможе існувати тільки він сам, а не суспільство. У суспільстві є безліч людей, що не створюють матеріальних благ, але їх споживають. У суспільстві є структури, що працюють збитково, але соціально необхідні (охорона здоров'я). Суспільство зацікавлене в прибутковій роботі підприємств, тому що держава через податкову систему вилучає частину прибутку.
У даний час значення прибутку підприємства велике. Саме тому в умовах світової фінансово-економічної кризи, особливо зростає актуальність питання про сутність прибутку.
Джерельною базою дослідження прибутковості підприємства виступили праці відомих вчених-економістів, зокрема таких, як І.М.Бойчик, С.Ф. Покропивний, В.М. Зубовський, А.І. Ковальов, О.Д. Василик, В.О. Мец, Ю.Л. Субботович, Н.М. Ушакова, А.М. Поддєрьогін, Н.І. Стротченко та ін.
Метою дослідження роботи є розробка обґрунтованих пропозицій і практичних рекомендацій щодо планування розвитку прибутковості підприємства.
Для досягнення цієї мети поставлені завдання:
- визначити природу, економічний зміст та значення прибутку як кінцевого результату діяльності підприємства в умовах перехідного періоду до ринкової економіки;
- з’ясувати необхідність та задачі управління прибутковістю підприємства;
- провести аналіз планування, формування, розподілу та використання прибутку на підприємстві;
- обґрунтувати шляхи зростання прибутковості підприємства як головної передумови ефективного фінансово-господарського розвитку підприємства.
Предметом дослідження є факторний аналіз динаміки прибутковості підприємства.
Об’єктом дослідження є ВАТ «АТП №7».
Інформаційною основою дослідження є статистична та бухгалтерська звітність, статистичні збірники Державного комітету статистики України, наукові розробки вітчизняних та закордонних вчених, матеріали наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, наукові публікації, матеріали преси.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.
Розділ 1. Теоретичні основи оцінки прибутковості підприємства
1.1. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства
Прибуток – найважливіша категорія ринкової економіки, його максимізація виступає як безпосередня мета і рушійний мотив виробництва.
Щодо прибутковості, доходності підприємства, слід відрізняти, по-перше, прибутковість усього підприємства як отримання доходу на весь авансований капітал (відсоткове відношення прибутку до авансованого капіталу), по-друге, прибутковість виробів конкретної партії, тобто отримання доходу на витрати виробництва (собівартість) для виготовлення цієї кількості продукції (відсоткове відношення прибутку до собівартості).
Загальна прибутковість підприємства визначає норму прибутку як відсоткове відношення прибутку до авансованого капіталу. Формула норми прибутку матиме наступний вигляд:
                                     (1.1)
Р – різниця між ціною і собівартістю;
Кa – авансований капітал.
Множинність концепцій поняття прибуток знайшов відображення в сучасній літературі. Наприклад, П. Самуельсон розглядає чотири точки зору на прибуток. «По-перше, прибуток – це доход власників від факторів виробництва, що вони самі безпосередньо використовують. По-друге, прибуток – винагорода за підприємницьку діяльність і введення технічних удосконалень. По-третє, прибуток – плата за ризик, невизначеність результатів підприємницької діяльності. По-четверте, прибуток – доход, породжений існуванням монополії» [10, с. 78].
Взагалі, прибуток — це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Таким чином, можна сказати, що прибуток — це форма прояву вартості додаткового продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва — це частина національного доходу. Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.
Розрізняють обліковий (бухгалтерський) і економічний прибуток. Чистий обліковий (бухгалтерський) прибуток обчислюють як різницю між вартістю реалізованої продукції та витратами на її виробництво.
Економічний прибуток розраховують як різницю між обліковим і нормальним прибутком, який, становить винагороду за підприємницьку діяльність і є складовою витрат виробництва. Нормальний прибуток входить до складу так званих нефінансових витрат виробництва.
Вирішальним критерієм визначення реальної прибутковості підприємства вважають величину економічного прибутку. Вона показує, наскільки обліковий прибуток перевищує нормальний:
                                     (1.2)
де ЕП – економічний прибуток,
ОП – обліковий прибуток,
НП – нормальний прибуток.
Отже, економічний прибуток виникає тоді, коли загальна виручка перевищує всі зовнішні та внутрішні витрати, включаючи в останні нормальний прибуток на капітал у вигляді відсотка.
Одержання прибутку стимулює найбільш ефективне використання економічних ресурсів, зниження витрат, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, освоєння нових виробництв.
Таким чином, прибуток – це показник, що формується на мікрорівні. Прибуток народного господарства – це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін у порядку обліку фінансових результатів.
Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період.
Прибуток залишається джерелом сплати податків, формування фінансових ресурсів підприємств. Тому формування загального прибутку, його збільшення мають важливе значення для кожного підприємства - суб'єкта господарської діяльності. Управління цими процесами займає важливе місце у фінансовому менеджменті [13, с. 87].
Розрізняють також прибуток засновницький і чистий (розрахунковий) прибуток. Засновницький прибуток — це доход, який одержують засновники акціонерного підприємства (товариства) при відкритій підписці на акції у формі різниці між сумою, що одержана від реалізації, і статутним капіталом товариства. Цей вид прибутку утворюється за рахунок продажу акцій за ціною, що перевищує номінальну вартість акції.
Чистий (розрахунковий) прибуток — це частина загального або балансового прибутку підприємства, що залишилась у його розпорядженні після сплати податків, рентних та інших платежів до бюджету. Чистий прибуток є джерелом коштів для розвитку і розширення виробництва, задоволення соціальних потреб трудового колективу, матеріального заохочення працівників.
Прибуток є критерієм ефективності виробничо-господарської діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.
1.2. Особливості управління прибутковістю підприємства
Будучи найважливішою економічною категорією і основною метою діяльності будь-якої комерційної організації, прибуток відбиває чистий доход, створений у сфері матеріального виробництва, і виконує ряд функцій.
По-перше, прибуток характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства. Одержання прибутку на підприємстві означає, що отримані доходи перевищують усі витрати діяльності.
По-друге, прибуток має стимулюючу функцію. Це зв'язано з тим, що прибуток є одночасно не тільки фінансовим результатом, але й основним елементом фінансових ресурсів підприємства. Тому підприємство зацікавлено в одержанні максимального прибутку, тому що це є основою для розширення виробничої діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства. Адже від прибутку залежить нормальна діяльність будь-якого підприємства, тому що: прибуток забезпечує розширене відтворення; прибуток необхідний для розвитку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що забезпечують науково-технічний прогрес; за рахунок прибутку фінансуються витрати на соціальні заходи; прибуток необхідний для виплати дивідендів, а отже від нього залежать інвестиції [11, с. 79].
По-третє, прибуток є одним з найважливіших джерел формування бюджетів різних рівнів, тому що з його виплачується податок на прибуток, що є частиною доходів, за рахунок яких формується бюджет держави.
Тому необхідно здійснювати управління прибутковістю підприємства та постійно шукати резерви її підвищення.
Основними задачами управління прибутковістю підприємства є:
- забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку;
- оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності підприємства;
- забезпечення мінімізації фінансових ризиків тощо.
Для ефективного управління прибутком слід починати з управління витратами. Управління витратами – це: усвідомлення того, де, для чого і в яких обсягах необхідно залучати додаткові фінансові ресурси; прогноз того, де, для чого і в яких обсягах необхідно залучати додаткові фінансові ресурси; вміння забезпечити максимально високий рівень віддачі від використання ресурсів.
Управління витратами – це вміння економити ресурси і максимізувати віддачу від них.
На величину прибутку впливає багато факторів. Але ці фактори можна умовно поділити на три групи: виробничі; комерційні; фінансові.
Виробничі фактори пов’язані з обсягом виробництва, його ритмічністю, матеріальною, науково-технічною й організаційно-технічною оснащеністю, відповідно — якісними параметрами продукції, її асортиментом і структурою.
Комерційні фактори ніби підводять до фінансових факторів і охоплюють у широкому змісті поняття маркетингу: висновок господарських договорів на основі найпильнішого вивчення діючої і перспективної кон'юнктури ринку, цінове регулювання збуту, його напрямок і організаційно-економічне забезпечення. Надійність прогнозу комерційних факторів спирається, з одного боку, на страхування ризиків (в основному, ризиків втрати майна, зриву постачань, чи віддалення відмовлення від платежу), з іншого боку – на залучення солідних, платоспроможних клієнтів (замовників, покупців), що у свою чергу вимагає відомих невиробничих витрат (представницьких, на рекламу).
Фінансові фактори, що охоплюють і виторг від реалізації продукції (послуг), і підприємницький доход від усіх видів діяльності, включають відповідно: форми розрахунків; цінове регулювання, у тому числі уцінку у випадку уповільнення реалізації; залучення кредиту банку або засобів з централізованих резервів; застосування штрафних санкцій; вивчення і стягнення дебіторської заборгованості, а також забезпечення ліквідності інших активів; стимулювання залучення грошових ресурсів на фінансових ринках — доходів від цінних паперів, внесків, депозитів, оренди й інших фінансових вкладень. Тут немаловажний принцип «час — гроші»: чим швидше і повніше надходження доходів, тим ефективніше вся діяльність [18, с. 70].
Г.Г. Кірейцев пропонує наступну класифікацію факторів, що впливають на величину прибутку (рис. 1. 1).


Рис. 1.1. Класифікація факторів, які впливають на величину  прибутку
Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і, в свою чергу, поділяються на екстенсивні і інтенсивні. Екстенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку через кількісні зміни: обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності персоналу, фонду робочого часу тощо. Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через якісні зміни: підвищення продуктивності обладнання і його якості, застосування прогресивних технологій, прискорення обертання оборотних засобів, підвищення кваліфікації і продуктивності праці працівників, зниження матеріаломісткості продукції, удосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів тощо.
До позавиробничих факторів належать, наприклад, постачальницько-збутова і природоохоронна діяльність, соціальні умови праці і побуту тощо.
До зовнішніх факторів відносяться природні умови, державне регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій та інше. Ці фактори не залежать від діяльності підприємств, але можуть спричиняти значний вплив на величину прибутку.
При здійсненні фінансово-господарської діяльності всі ці фактори знаходяться в тісному взаємозв’язку і взаємозалежності.
Одержання бажаного результату залежить від трьох складових – витрат на виробництво і реалізацію продукції, планової ціни одиниці продукції і обсягу реалізації. Взаємозв’язок складових визначається в процесі операційного аналізу, який також називають аналізом «Витрати-Обсяг-Прибуток», тим самим розкриваючи його сутність – дослідження залежності між витратами, обсягом реалізації, ціною і прибутком підприємства, а також пошук можливостей максимізації прибутку шляхом вибору найвигіднішого поєднання змінних та постійних витрат [17, с. 88].
Дія виробничого важеля проявляється в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації призводить до більшої або меншої зміни прибутку. Цей ефект зумовлений різним ступенем впливу динаміки постійних та змінних витрат на формування фінансових результатів діяльності підприємства при зміні обсягу виробництва. Чим більшим є рівень постійних витрат, тим більшою є сила впливу операційного важеля. Визначаючи темп зменшення прибутку з кожним процентом зменшення виручки, сила операційного важеля свідчить про рівень підприємницького ризику даного підприємства.
Операційний аналіз сприяє пошуку найбільш вигідних комбінацій між змінними витратами на одиницю продукції, постійними витратами, ціною та обсягом продажу. Тому цей аналіз є неможливим без розподілу витрат на постійні і змінні. Фінансовий менеджер обов’язково повинен мати дані про постійні та змінні витрати, знати характер їх руху, адже на їх основі визначається точка беззбитковості, запас фінансової міцності підприємства.
Точка беззбитковості – це такий обсяг продукції, за якого підприємство покриває повністю витрати, але ще не отримує прибутку. Тому точку беззбитковості називають межею рентабельності.
Чим вищою є межа рентабельності, тим складніше її перевищити. З низькою межею рентабельності легше переносити зменшення попиту, відмовитись від завищеної ціни реалізації.
Розділ 2. Факторний аналіз динаміки прибутковості автотранспортного підприємства ВАТ «АТП №7»
2.1. Характеристика господарської діяльності автотранспортного підприємства
Автотранспортне підприємство № 7 було засновано 01.07.1979 року відповідно до наказу «Головкиївміськбуду» від 23.06.1979 року № 258, та наказу керуючого трестом «Київміськбудтранс» від 05.07.1979 року № 272. Відкрите акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство №7» створено у процесі реструктуризації відкритого акціонерного товариства «Київбудтранс» шляхом перетворення дочірнього підприємства «АТП №7» (зареєстровано в Печерській районній державній адміністрації м. Києва, свідоцтво про реєстрацію № 18388 від 18.12.1996 року) у відкрите акціонерне товариство відповідно до рішення загальних зборів ВАТ «Київбудтранс» від 23.04.1997 року (протокол № 2) та зборів засновників AT від 30.07.1997 року.
Вищим органом AT є загальні збори, які діють згідно з вимогами чинного законодавства України та Положення «Про повноваження і регламент загальних зборів АТ». Виконавчим органом AT, що здійснює управління поточною діяльністю є Правління. Правління і Голова Правління, обираються загальними зборами.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління AT здійснює Ревізійна комісія. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами. Наглядова Рада діє згідно Положення.
Основні види діяльності, які здійснює підприємство ВАТ «АТП № 7»:
- автоперевезення вантажів по місту Києву складає 76% від загальних доходів;
- ремонт та технічне обслуговування вантажних транспортних засобів - 1,0%;
- автостоянка автомобілів - 5%;
- здача в оренду вільних приміщень - 18%.
Таблиця 2.1
Техніко-експлуатаційні показники ВАТ «АТП № 7» за 2006-2008 роки
 
Показник     рік     рік     рік     Відхилення       
                    2007/2006    2008/2007       
1    2    3    4    5    6       
Тривалість робочого дня    8,26    8,35    8,73    0,09    0,38       
Технічна швидкість    16,72    17,75    22,62    1,03    4,87       
Регламент простою на одну поїздку    0,07    0,77    0,125    0,7    -0,645       
Середня відстань однієї завантаженої поїздки    11,32    14,03    12,65    2,71    -1,38       
Коефіцієнт використання пробігу    0,475    0,469    0,492    -0,006    0,023       
Коефіцієнт використання вантажопідйомності    0,993    1,011    0,928    0,018    -0,083       
Коефіцієнт корисної роботи    0,472    0,474    0,457    0,002    -0,017       
Середньодобовий пробіг    131,63    141,75    177,9    10,12    36,15       
Виробіток на одну спискову тону:                0    0       
а) в тонах    1053,03    779,78    1035,89    -273,25    256,11       
б) в тонно-кілометрах    11918,15    11219,43    13101,88    -698,72    1882,45       
в) в приведених тонно-кілометрах    20342,44    17617,9    21388,71    -2724,54    3770,81    

Із проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. На протязі досліджуваного періоду на підприємстві постійно збільшувалася тривалість робочого дня: у 2007 вона збільшилася на 0,09 год., а у 2008 році – на 0,38 год.
Також збільшується технічна швидкість у 2006 році 16,72, у 2007 році – 17,75, а у 2008 році – 22,62. Відповідно до збільшення технічної швидкості та тривалості робочого дня збільшився коефіцієнт використання пробігу у 2008 році на 0,023 і становить 0,492.
Позитивним моментом у діяльності підприємства є збільшення виробітку у 2008 році на 256,11 тис. т. порівняно з 2007 роком.
Товариство планує надалі створити комплекс по обслуговуванню транспортних засобів, виконання ремонтних робіт для вантажних автомобілів, відкриття автогосподарств та автостоянки легкового транспорту.
Розглянемо виробничу програму підприємства за 2006-2008 роки в табл. 2.2.

Таблиця 2.2
Виробнича програма ВАТ «АТП № 7» за 2006-2008 роки
 
Показник     рік     рік     рік     Відхилення       
                    2007 / 2006    2008 / 2007       
1    2    3    4    5    6       
Перевозка в тис. тонн    79,83    3,663    6,609    -76,167    2,946       
Робота в тонно-кілометрах, тис. тонно-км.    903,515    51,385    83,59    -852,13    32,205       
Робота в приведених тонно-кілометрах, тис. прив. тонно-км.    1542,16    80,69    136,46    -1461,47    55,77       
Загальний пробіг, тис. км.    188,85    10,915    18,324    -177,935    7,409       
Завантажений пробіг, тис. км.    89,728    5,123    9,014    -84,605    3,891       
Кількість завантажених поїздок, тис.    7,986    0,368    0,665    -7,618    0,297       
Кількість годин в русі, тис. год.    11,296    0,615    0,810    -10,681    0,195       
Кількість годин в простої    0,55    0,03    0,09    -0,52    0,06       
Середньоспискова кількість причепів    2,78    2,76    2,75    -0,02    -0,01       
Причепо-дні в господарстві    1012    1011    1002    -1    -9    

Загалом у 2008 році діяльність підприємства дещо покращилася в порівнянні із 2007 роком:
- перевезення збільшилася на 2946 тонн;
- робота в тонно-кілометрах збільшилася на 32205 тис. тонно-км;
- загальний пробіг збільшився на 7409 км.;
- завантажений пробіг збільшився на 3891 км.;
- кількість завантажених поїздок збільшилася на 297 шт.;
- кількість годин в русі збільшилася на 195 тис. км.
На діяльність товариства впливають як економічні так і законодавчі обмеження. Так як ВАТ працює в гривневій зоні, йому весь час доводиться перераховувати тарифи та розцінки на послуги із-за нестабільності цін на паливо, зазвичай у сторону збільшення, то суттєво виливає на партнерські стосунки. Зміни в ціновій політиці партнерів не дають змоги своєчасно поновлювати основні фонди та нове обладнання за останнім словом техніки та технології. Товариство продовжує працювати над створенням потужного комплексу по ремонту двигунів КАМАЗ. Обладнання яке знаходиться на балансі, поки що відстає від вимог часу і на сьогоднішній день не може задовольнити вимог споживача. Сезонність особливого впливу на діяльність підприємства не має, хоча в I та IV кварталах року обсяги перевезень зменшуються.
2.2. Аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства
ВАТ «АТП №7» надає послуги автоперевезень за такими видами як:
- перевезення вантажними автомобілями, які працюють відрядно;
- перевезення автомобілями, що працюють погодинно.
Проведемо аналіз техніко-економічних показників загальної діяльності ВАТ «АТП №7» на основі таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Загальні техніко-економічні показники роботи ВАТ «АТП №7» за 2006-2008 роки
 
Показник     рік     рік     рік     Відхилення       
                    2007/2006    2008/2007       
1    2    3    4    5    6       
Загальні показники       
Середньоспискова кількість автомашин    36    33    32,75    -3    -0,25       
Загальна вантажопідйомність (тн)    345,35    311,95    309,05    -33,4    -2,9       
Машинно-дні в господарстві     13140    12078    11952    -1062    -126       
Машинно-тонно-дні в господарстві    126052,75    114174,1    12801,55    -11878,65    -101372,6       
Коефіцієнт використання парку    0,463    0,461    0,413    -0,002    -0,048       
Машинно-дні в роботі    6085    5567    4932    -518    -635       
Машинно-години в наряді    53,22    47,73    42,28    -5,49    -5,45       
Тривалість робочого дня    8,75    8,57    8,57    -0,18    0       
Загальний пробіг, тис. км.    1062,15    1010,09    859,34    -52,06    -150,75    

Негативним моментом діяльності підприємства є поступове зменшення середньоспискової кількості автомашин у 2007 на 3 автомашини, а у 2008 році – на 0,25. Відповідно до зменшення середньоспискової кількості автомашин відбувається зменшення загальної вантажопідйомності:
- зменшення автомашин на 3 од. у 2007 році викликало зменшення вантажопідйомності на 2,9 тонни.
- зменшення автомашин на 0,25 од. у 2008 році викликало зменшення вантажопідйомності на 33,4 тонни.
Дані зміни спричинили зменшення всіх показників діяльності підприємства за досліджуваний період. Дослідимо зміни у 2008 році:
- зменшення машинно-днів в господарстві на 126;
- зменшення машинно-днів в роботі на 635;
- зменшення коефіцієнту використання парку на 0,048.
Загальний пробіг має тенденцію до зменшення у 2007 році на 52,06 тис. км, у 2008 році – на 150,75 тис. км.
Дослідимо діяльність підприємства у розрізі послуг вантажних автомобілів, що працюють відрядно (табл. 2.4-2.5)
Таблиця 2.4
Техніко-економічні показники діяльності вантажних автомобілів ВАТ «АТП № 7», що працюють відрядно за 2006-2008 роки
 
Показник     рік     рік     рік     Відхилення       
                    2007/2006    2008/2007       
1    2    3    4    5    6       
Середньоспискова кількість автомашин    7,48    0,46    0,64    -7,02    0,18       
Загальна вантажопідйомність (тн)    75,81    4,58    6,38    -71,23    1,8       
Машинно-дні в господарстві     2730    169    233    -2561    64       
Машинно-тонно-дні в господарстві    27672    1677,8    2330    -25994,2    652,2       
Коефіцієнт використання парку    0,526    0,456    0,442    -0,07    -0,014       
Машинно-дні в роботі    1435    77    103    -1358    26       
Машинно-тонно-дні в роботі    145217,24    762,86    2012,90    -144454,38    1247,04       
Машинно-години в роботі, тис. год.    11,846    0,643    0,899    -11,203    0,256       
Середній тоннаж однієї машини    10,14    9,930    10    -0,21    0,07    

У 2007 році різко зменшилася кількість вантажних автомашин, що працюють відрядно на 7,02, і становить 0,46. У 2008 році їх кількість збільшилася на 0,18, і становить 0,64.
Дана зміна кількості автомашин спричинила зменшення всіх показників у 2007 році. У 2008 році в порівнянні із 2007 році показники зазнали змін у сторону покращення:
- загальна вантажопідйомність збільшилася на 1,8 тис. т.;
- кількість машинно-днів в господарстві збільшилася на 64, а в роботі на 26 дні;
- середній тоннаж однієї машини збільшився на 0,07 тонн.
При цьому коефіцієнт використання парку автомобілів зменшився на 0,014.
Проведемо аналіз роботи погодинних автомобілів (табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Техніко-економічні показники діяльності погодинних автомобілів ВАТ «АТП № 7» за 2006-2008 роки
 
Показник     рік     рік     рік     Відхилення       
                    2007 / 2006    2008 / 2007       
1    2    3    4    5    6       
Середньоспискова кількість автомашин    28,52    32,54    32,11    4,02    -0,43       
Загальна вантажопідйомність (тн)    269,54    307,37    302,66    37,83    -4,71       
Машинно-дні в господарстві     10410    11909    11719    1499    -190       
Машинно-тонно-дні в господарстві    98380,75    112496,3    110471,55    14115,55    -2024,75       
Коефіцієнт використання парку    0,447    0,461    0,412    0,014    -0,049       
Машинно-дні в роботі    4650    5490    4829    840    -661       
Машинно-тонно-дні в роботі    44719    51904,25    45472,04    7185,25    -6432,21       
Машинно-години в роботі, тис. год.    41,372    47,085    41,378    5,713    -5,707       
Тривалість робочого дня    8,90    8,58    8,57    -0,32    -0,01       
Загальний пробіг, тис. км    873,263    999,17    841,02    125,907    -158,15       
Експлуатаційна швидкість    21,11    21,22    20,33    0,11    -0,89       
Виробіток на 1 автомобіль    1450,63    1446,99    1288,63    -3,64    -158,36       
Середньодобовий пробіг    187,8    182    174,16    -5,8    -7,84    

У 2007 році діяльність даного виду перевезень значно покращилася в порівнянні з 2006 роком, а у 2008 році зазнала негативних змін:
- середньоспискова кількість машин зменшилася на 0,43 од.;
- загальна вантажопідйомність на 4,71 тис. т.;
- коефіцієнт використання парку на 0,049;
- машинно-дні в роботі на 661 день;
- виробіток на один автомобіль на 158,36;
- середньодобовий пробіг на 7,84 км.
2.3. Аналіз планування, формування, розподілу та використання прибутку на ВАТ «АТП №7»
Динаміку результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ «АТП №7» представимо у табл. 2.6.
Таким чином, у 2008 р. порівняно з 2007 р. загальний обсяг доходів ВАТ «АТП №7» зменшився на 896,4 тис. грн., або на 28,4%, у т.ч. за рахунок:
- збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 407,3 тис. грн., або на 14,82%,
- збільшення інших операційних доходів на 237,3 тис. грн., або на 67,92%,
- збільшення інших доходів на 74,3 тис. грн.
Таблиця 2.6
Динаміка результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ «АТП №7» за 2006-2008 роки, тис. грн.
 
Показник     
рік     
рік     
рік     Відхилення (+,-)    Темп приросту, %       
                    2007/
2006    2008/
2007    2007/
2006    2008/
2007       
1    2    3    4    5    6    7    8       
Разом доходів     2823,4    3156,5    4052,9    333,1    896,4    11,80    28,40       
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    2396,8    2748,2    3155,5    351,4    407,3    14,66    14,82       
2. Інші операційні доходи    303,5    349,4    586,7    45,9    237,3    15,12    67,92       
3. Інші доходи    32,8    1,5    75,8    -31,3    74,3    -95,43    4953,33       
4. Доходи з податку на прибуток від звичайної діяльності     90,3    57,4    234,9    -32,9    177,5    -36,43    309,23       
Разом витрат     2696    3058,6    3633,7    362,6    575,1    13,45    18,80       
1. Податок на додану вартість    399,5    458    525,9    58,5    67,9    14,64    14,83       
2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    1799,5    2080,6    2416    281,1    335,4    15,62    16,12       
3. Адміністративні витрати    372,8    422,4    520    49,6    97,6    13,30    23,11       
4. Інші операційні витрати    57,9    73,2    104    15,3    30,8    26,42    42,08       
5. Фінансові витрати    7    6,1    7    -0,9    0,9    -12,86    14,75       
6. Інші витрати     36,1    1,4    10,2    -34,7    8,8    -96,12    628,57       
7. Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності     23,2    16,9    50,6    -6,3    33,7    -27,16    199,41       
Чистий прибуток    67,1    40,5    184,3    -26,6    143,8    -39,64    355,06    

Загальний обсяг витрат ВАТ «АТП №7» протягом досліджуваного періоду збільшився на 575,1 тис. грн., або на 18,8%, зокрема за рахунок:
-  збільшення податку на додану вартість на 67,9 тис. грн., або на 14,83%,
- збільшення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 335,4 тис. грн., або на 16,12%,
- адміністративних витрат – на 97,6 тис. грн., або на 23,11%,
- збільшення інших операційних витрат – на 30,8 тис. грн., або на 42,08%.
У структурі витрат підприємства на має витрат на збут.
Дані зміни спричинили збільшення чистого прибутку підприємства у 2008 р. порівняно з 2007 р. на 143,8 тис. грн., або на 355,06%.
Кінцеві результати діяльності ВАТ «АТП №7» характеризуються не лише абсолютними показниками прибутку. Суб’єкт господарювання зацікавлений у віддачі від використаних ресурсів і вкладеного капіталу, і аналізує співвідношення отриманого ефекту з понесеними витратами (використаними ресурсами).
 Для цього обчислюються відносні показники ефективності, такі як рентабельність.
Розрахунок показників прибутковості на основі звіту про фінансові результати підприємства наведений у табл. 2.7.
Таким чином, у 2008 р. порівняно з 2007 р. обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 42093,3 тис. грн., або на 12,8%, обсяг чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – на 36097,5 тис. грн., або на 12,89%, валового прибутку – на 16021,8 тис. грн., або на 69,28%, прибутку від операційної діяльності – на 10329,7 тис. грн., або на 175,43%, прибутку від звичайної діяльності ідо оподаткування – на 9268,9 тис. грн., або на 347,33%, прибутку від звичайної діяльності та чистого прибутку – на 6302,6 тис. грн., або на 236,18%.
Таблиця 2.7
Показники прибутковості діяльності ВАТ «АТП №7» за 2006-2008 роки, тис. грн.
 
Показник     рік     рік     рік     Відхилення (+,-)    Темп приросту, %       
                    2007/
2006    2008/
2007    2007/
2006    2008/
2007       
1    2    3    4    5    6    7    8       
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    2396,8    2748,2    3155,5    351,4    407,3    14,66    14,82       
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    1997,3    2290,2    2629,6    292,9    339,4    14,66    14,82       
Валовий прибуток     197,8    209,6    213,6    11,8    4    5,97    1,91       
Прибуток від операційної діяльності    70,6    63,4    176,3    -7,2    112,9    -10,20    178,08       
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування    90,3    57,4    234,9    -32,9    177,5    -36,43    309,23       
Прибуток від звичайної діяльності    67,1    40,5    184,3    -26,6    143,8    -39,64    355,06       
Чистий прибуток     67,1    40,5    184,3    -26,6    143,8    -39,64    355,06    

Динаміка показників рентабельності представлена у табл. 2.8.
Таким чином, у 2008 р. порівняно з 2007 р. рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності та рентабельність активів за чистим прибутком постійно зростала. Рентабельність власного капіталу – на 11,55%, рентабельність виробничих фондів – на 13,17%, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації – не змінювалася, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності – на 3,28%, а рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком – на 4,37%.
Таблиця 2.8
Динаміка показників рентабельності ВАТ «АТП №7» за 2006-2008 роки
 
Показник    Формула для розрахунку    2006
рік    2007
рік    2008
рік       
1    2    3    4    5       
Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності    Прибуток від звичайної діяльності / Активи    7,32    4,74    14,98       
Рентабельність активів за чистим прибутком    Чистий прибуток / Активи    5,44    3,34    11,75       
Рентабельність власного капіталу    Чистий прибуток / Власний капітал    7,05    4,08    15,63       
Рентабельність виробничих фондів    Чистий прибуток / Виробничі фонди    8,15    4,82    17,99       
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації    Прибуток від реалізації / Виручка    83,33    83,33    83,33       
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності    Прибуток від операційної діяльності / Виручка    2,95    2,31    5,59       
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком    Чистий прибуток / Виручка    2,80    1,47    5,84       
Період окупності капіталу    Активи / Чистий прибуток    18,38    29,93    8,51       
Період окупності власного капіталу    Власний капітал / Чистий прибуток    14,18    24,49    6,40    

При цьому період окупності капіталу у 2008 році склав 8,51 років, а період окупності власного капіталу – на 6,4 років.

Розділ 3. Основні напрямки вдосконалення системи розвитку прибутковості на підприємстві ВАТ «АТП №7»
Особливу увагу у процесі факторного аналізу фінансових результатів ВАТ «АТП №7» необхідно звернути на одну з найбільш суттєвих складових їх формування – фінансовий результат від операційної діяльності, оскільки підприємство протягом 2009-2011 рр. планує формувати величину чистого прибутку виключно за рахунок операційної діяльності.
Для ВАТ «АТП №7» операціями, що відносяться до основної діяльності, будуть операції з надання послуг автоперевезення.
Реальний прибуток підприємство одержує після реалізації послуг. Мета внутрішнього аналізу такого прибутку – прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на систематичне збільшення прибутку підприємства. Внутрішній аналіз дає можливість розрахувати вплив більшої кількості факторів, що зумовлено обсягом використання інформації, її деталізацією.
На зміну показників прибутку впливають різноманітні внутрішні та зовнішні фактори, перелік і порядок розрахунку впливу яких визначаються методикою формування відповідних показників і наявною інформаційною базою (рис. 3.1).
Таким чином, на прибуток від реалізації у цілому по підприємству (за даними ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» – валовий прибуток) впливає чотири основних фактори першого рівня: обсяг реалізації у натуральних одиницях (ОР); структура реалізації (ПВ); собівартість одиниці і-го виду послуг (Сі); рівень цін і-го виду послуг (Ці).
Відповідно, модель залежності прибутку від наведених факторів має наступний вигляд (3.1):
П = ОР ?∑n і=1ПВі (Ці – Сі),                                                    (3.1)
де n – кількість видів послуг.

Таблиця 3.1
Фактори впливу на суму валового прибутку ВАТ «АТП №7»
 
Фактор    Характеристика впливу       
1    2       
Обсяг
реалізації
послуг    Може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: збільшення обсягу продаж рентабельної продукції призводить до збільшення прибутку; якщо продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку       
Структура
 продажу    Може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: при зростанні частки реалізації рентабельної сума прибутку збільшується; при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової послуги – загальна сума прибутку зменшується       
Собівартість
наданих
послуг    Собівартість наданих послуг і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки       
Зміна
рівня середньо реалізаційних цін    Зміна рівня середньо реалізаційних цін і величина прибутку знаходиться у прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня відпускних цін сума прибутку зростає, і навпаки    

Найбільш типовою методикою факторного аналізу планового прибутку від реалізації є методика, розглянута в табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Порядок визначення впливу факторів на зміну валового прибутку
 
Показники    Алгоритм розрахунку       
1    2       
1. Чистий дохід за період, з яким проводиться порівняння    ЧД0 = Ці0 ? ОРі0       
2. Чистий дохід за період, який аналізується    ЧД1 = Ці0 ? ОРі1       
3. Собівартість реалізації за період, з яким проводиться порівняння     С0 = Сі0 ? ОРі0       
4. Собівартість реалізації за період, який аналізується    С1 = Сі1 ? ОРі1       
5. Чистий дохід при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується, та цінах за період, з яким проводиться порівняння    ЧДум = ОРі1 ? ∑nі=1Ці0 ? СРі1       
6. Собівартість реалізації при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується, та собівартості одиниці продукції за період, з яким проводиться порівняння    Сум = ОРі1 ? ∑nі=1Сі0 ? СРі1       
7. Прибуток від реалізації за період, з яким проводиться порівняння    П0 = ЧД0 – С0       
8. Прибуток від реалізації за період, який аналізується    П1 = ЧД1 – С1       
9. Прибуток від реалізації при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується    Пум = ЧДум - Сум       
10. Зміна прибутку від реалізації під впливом структурних зрушень і фактичного обсягу реалізації    ∆Ппв.ор = Пум – П0       
10.1. Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни обсягу реалізації    ∆Пор = П0 ? І – П0,
де І – індекс фактичного обсягу реалізації       
10.2. Зміна прибутку під впливом структурних зрушень    ∆Ппв = ∆Ппв.ор - ∆Пор       
11. Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни цін реалізації    ∆Пц = (ЧД1 – Сум) - Пум       
12. Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни собівартості    ∆Пс = П1 – (ЧД1 – Сум)       
13. Загальна зміна прибутку від реалізації    ∆П = П1 – П0 = ∆Ппв.ор + ∆Пц + ∆Пс    

Розглянемо застосування наведеної методики факторного аналізу валового прибутку на підставі прогнозних даних, наведених у табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Вихідні дані
 
Показники    Одиниця виміру    І кв.
2010 р.    ІІ кв.
2010 р.    ІІІ кв.
2010 р.       
1    2    3    4    5       
Ціна за умовну одиницю послуг    грн.    18,00    18,30    24,60       
Собівартість наданих послуг    тис. грн.    417,46    517,44    723,44       
Обсяг реалізації послуг, км.    тис. грн.    660,0    770,02    981,11    
Для вирішення поставленого завдання складемо наступну аналітичну таблицю (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Факторний аналіз валового прибутку ВАТ «АТП №7», тис. грн.
 
Показники    ІІІ кв / І кв.    ІІІ кв. / ІІ кв.       
1    2    3       
ЧД1    693,6    1281,3       
ЧД2    1995,2    1995,2       
С1    672,6    1221,2       
С2    1901,3    1901,3       
ЧДум    1459,98    1484,31       
Сум    1416,18    1414,56       
П1    21,00    60,1       
П2    93,9    93,9       
Пум    43,8    69,75       
∆Ппв.ор    22,8    9,65       
∆Пор    22,31    9,62       
∆Пср    0,49    0,03       
∆Пц    535,22    510,89       
∆Пс    -485,12    227,16       
∆П    72,9    33,8    

За даними наведеної табл. 3.4, очікується збільшення валового прибутку у ІІІ кв. порівняно з І кв. на 72,9 тис. грн. Це відбулося завдяки зміні структури та обсягу реалізації, що збільшило валовий прибуток на 22,8 тис. грн. і за рахунок незначного підвищення цін – на 535,22 тис. грн. Негативно вплине на величину прибутку збільшення собівартості, що зменшить валовий прибуток на 485,12 тис. грн. Вказана сума є резервом підвищення прибутку за умови більш ефективного використання ресурсів.
При порівнянні планових даних ІІІ кв. з плановими даними ІІ кв. р. очікується збільшення валового прибутку на 33,8 тис. грн. Це відбувається завдяки зміні структури та обсягу реалізації, що збільшило валовий прибуток на 9,65 тис. грн. і за рахунок незначного підвищення цін – на 510,89 тис. грн. Збільшення собівартості продукції не зменшить валовий прибуток, який зросте на 227,16 тис. грн.
Отримані результати аналітичних розрахунків складають необхідну інформаційну базу для розробки політики підприємства та пошуку резервів зниження собівартості. Вивчення резервів зниження собівартості вимагає поглибленого дослідження факторів, що викликали зростання витрат на придбання продукції ВАТ «АТП №7».
У рамках внутрішнього фінансового аналізу, за умови наявності необхідних аналітичних даних бухгалтерського обліку, загальна величина валового прибутку підприємства розглядається як сума прибутків від реалізації за окремими видами продукції. Прибутки від реалізації виступають у якості факторів загального валового прибутку.
Факторний аналіз загального валового прибутку дозволяє оцінити прибутковість різних видів продукції і зробити відповідні висновки щодо коригування ринкової стратегії підприємства. Як правило, у результаті такого аналізу приймається рішення про зміну структури реалізації.
Проаналізувавши прибуток від реалізації продукції у цілому по підприємству, необхідно оцінити рівень і динаміку прибутку від реалізації окремих видів послуг, на які впливають лише наступні фактори першого рівня:
- обсяг реалізації послуг;
- собівартість одиниці послуги;
- ціна одиниці послуги.
Відповідно модель прибутку від реалізації окремих видів послуг наступна (3.2):
Пі = ОРі ? (Ці – Сі),                                                      (3.2)
Поряд з основною діяльністю до операційної входить й інша операційна діяльність. Фінансові результати від такого виду діяльності складають суттєву частку загального результату та, відповідно, мають особливості методики проведення аналізу.
До складу фінансових результатів від іншої операційної діяльності відносяться:
- прибутки (збитки) від реалізації іноземної валюти;
- прибутки (збитки) від операційної оренди;
- прибутки (збитки) від операційної курсової різниці;
- прибутки (збитки) від списаних раніше активів;
- прибутки (збитки) від реалізації інших оборотних активів, ніж продукція та товари;
- прибутки (збитки) від штрафів, пені, неустойок;
- втрати (збитки) від уцінки, недостачі, псування матеріальних цінностей.
Детальний аналіз таких показників здійснюється за даними бухгалтерського обліку (первинними документами, обліковими регістрами, звітністю).
Аналіз фінансових результатів від іншої операційної діяльності проводиться за кожним їх видом з погляду на сутність, доцільність і законність кожної операції, правильність оцінки майна, яке реалізується. При цьому необхідно встановити, чи правильно доходи і витрати віднесені до фінансових результатів, чи не було порушень діючих положень при віднесенні певних сум на збитки. При отриманні збитків від іншої реалізації, пов’язаних з перевищенням операційних витрат над доходами, у кожному конкретному випадку необхідно визначити винних осіб і причини виникнення таких збитків.
При наявності збитків від списання безнадійної дебіторської заборгованості необхідно встановити, за яких обставин вона виникла. ВАТ «АТП №7» веде контроль за станом рахунків дебіторів, що не дає можливості отримати збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості.
Доходи та витрати від штрафів, пені, неустойок не характеризують з позитивної сторони діяльність підприємства. При аналізі сплачених штрафів, пені та неустойок за порушення умов договорів необхідно встановити, кому та за що вони сплачені, які причини їх появи, хто є винуватцем. Найчастіше вони свідчать про низький рівень організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порушення договірної дисципліни. Дана ситуація не спостерігається на досліджуваному підприємстві, оскільки система обліку дає змогу дотримуватися платіжної дисципліни.
Об’єктом аналізу повинні виступати також економічні витрати. При аналізі операційних доходів від оренди необхідно порівнювати їх з витратами не лише тими, які відображаються в бухгалтерському обліку, а й економічними, тобто оцінювати альтернативні можливості використання активів. Аналіз фінансових результатів від іншої операційної діяльності проводиться у розрізі їх динаміки за певні періоди, структури та впливу факторів.
Для аналізу структури та динаміки складається наступна аналітична табл. 3.5.
За даними табл. 3.5, у ІІІ кв. планується значне скорочення прибутку від іншої операційної діяльності на 703,3 тис. грн., або на 102,7% порівняно з І кв. та на 17,3 тис. грн., або на 94% порівняно з ІІ кв.
структурі інших операційних доходів найбільшу частку займають надходження від реалізації інших оборотних активів.
Таблиця 3.5
Аналіз структури та динаміки планових доходів і витрат від операційної діяльності ВАТ «АТП №7»
 
Показники     І кв.    ІІ кв.    ІІІ кв.    ІІІ кв / І кв    ІІІ кв / ІІ кв       
     тис. грн.    % до підсумку    тис грн    % до підсумку    Тис грн    % до підсумку    (+,-)    %    пунктів структури    (+,-)    %    пунктів структури       
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13       
Доходи        
Від операційної оренди    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Від операційних курсових різниць    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Від списаних раніше активів    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Від реалізації інших оборотних активів    693,6    100,0    0,1    100,0    0,1    100,0    -693,5    -99,9    -    -    -    -       
Від повернення безнадійних боргів    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       
Від отриманих штрафів, пені, неустойок    -    -&nb

Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)