Contribution to International Economy

Облік довгострокових кредитів банків на підприємствах

Вступ

У процесі своєї діяльності кожне підприємство вступає у господарські відносини із постачальниками, працівниками, покупцями та іншими юридичними і фізичними особами. Ці відносини забезпечують нормальне функціонування підприємства. При встановленні господарських відносин між сторонами виникають певні права і зобов'язання.

Довгострокові зобов’язання відображаються в пасиві балансу, а значить впливають на показники фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Джерелом інформації для відображення довгострокових зобов’язань у фінансовій звітності є  дані бухгалтерського обліку. Таким чином, питанням організації та порядку обліку довгострокових зобов’язань у  бухгалтерському обліку набувають актуальності.

Метою даної курсової роботи є дослідження обліку довгострокових зобов’язань на підприємстві. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

досліджено економічний зміст та сутність довгострокових зобов’язань;

досліджено нормативно – правову базу яка стосується обліку довгострокових зобов’язань;

вивчено принципи бухгалтерського обліку довгострокових зобов’язань;

розглянуто синтетичний та аналітичного обліку довгострокових зобов’язань.

Методологічною базою дослідження є наукові праці вітчизняних  учених, нормативні та законодавчі документи, монографії та спеціальну література у сфері обліку довгострокових зобов’язань. У роботі застосовувалися загальнонаукові методи теоретичного узагальнення і порівняння, абстрагування, аналізу та ін.

Об’єктом дослідження став бухгалтерський облік довгострокових зобов’язань на ВАТ „АВК”

За результатами аналізу розробляють заходи поліпшення фінансового стану підприємства.


1. Теоретичні аспекти обліку довгострокових зобов’язань

Зобов'язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають юридичний та економічний зміст. Як юридична категорія господарське зобов'язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а Інша сторона зобов'язана виконувати вимоги щодо предмету зобов'язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду – сплату грошей, зустрічні послуги тощо.

Підходи до визначення зобов'язань різні, їх розглядають як борг, як суму витрат, як залучений капітал, як розрахункові відносини та як частину вартості майна.

В широкому розумінні зобов'язання виникають як управлінський правовий акт замовлення або державний контракт. У вузькому значенні – виникають із господарського договору, укладеного за простою згодою сторін; з інших підстав, що не суперечать закону; за результатами конкурсу, тендеру, іншого публічного торгу.

Юридичним джерелом договірних господарських зобов'язань є господарський договір. Цивільний кодекс (ЦК) України називає господарський договір однією з найпоширеніших підстав виникнення зобов'язань. Договір є юридичним фактом. Однак не всі зобов'язання встановлюються договором: значна їх частина визначається адміністративними актами, іншими правомірними чи неправомірними діями.

Правове поняття зобов'язання має декілька складових: зміст зобов'язання, суб'єкти зобов'язання та правовідносини між суб'єктами. Суб'єктом зобов'язання, як і в будь-яких інших цивільно-правових відносинах, може бути будь-яка юридична або фізична особа. Сторона, яка має право вимагати від іншої сторони виконання певної дії, називається кредитором, а сторона, яка зобов'язана виконати вимогу кредитора, – боржником. Об'єктом майнових прав є майно, а об'єктом зобов'язального права виступає дія.

В бухгалтерському обліку поняття "зобов'язання" вужче, ніж в цивільному законодавстві: зобов'язання в бухгалтерському обліку виникає не тільки з Цивільного кодексу, а й з інших галузей права: фінансового, трудового чи окремих законодавчих актів, що регулюють економічні відносини;

В бухгалтерському обліку зобов’язання відображаються у пасиві балансу, та представлені п’ятьма розділами (рис.1).

 

Рис. 1. Структура зобов’язань підприємства

Відповідно до П(С)БУ №11, зобов'язання – це заборгованість підприємства, що виникла, внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Залежно від строку надання підприємству грошових коштів банківський кредит поділяють на: довгострокові та короткострокові кредити банків. В курсовій роботі буде розглянуто довгострокові кредити банків, які є сумою заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням. Об’єктами довгострокового кредиту банку можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення діючих основних фондів, на нове будівництво, приватизацію та ін.

Зобов'язання виникають через існуючі (завдяки минулим операціям чи подіям) борги підприємства щодо передачі певних, активів чи надання послуг іншому підприємству в майбутньому. Отже зобов'язаннями виступає заборгованість підприємства, яка виникає, головним чином у зв'язку з придбанням товарів та послуг, в кредит, або кредити, які, підприємство отримує для свого фінансування.

Суб'єкт господарювання – юридична особа має право випускати від свого імені облігації підприємства і реалізовувати їх громадянам та юридичним особам, які також є довгостроковими зобов’язаннями. Облігація – це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цінного паперу в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску). Право на випуск облігацій підприємства виникає у суб'єкта господарювання з дня реєстрації цього випуску у відповідному органі державної влади.

Облігації підприємства можуть випускатися залежно від:

типу зазначення (не зазначення) власника (іменні, на пред'явника);

нарахування доходу за облігаціями (процентні, безпроцентні);

умов обертання (вільно обертаються, з обмеженим колом обігу);

наявності додаткового забезпечення (додатково забезпечені, звичайні);

можливості обміну на акції емітента (конвертовані, неконвертовані);

терміну обертання (короткострокові, середньострокові, довгострокові) [6].

Продаватися облігації можуть за номіналом, з дисконтом (тобто нижче номіналу) або з премією (тобто вище номіналу). Ціна реалізації визначається різницею між:

встановленою за облігацією ставкою процентів;

ринковою ставкою процентів

Зобов'язання за довгостроковими облігаціями, на які нараховуються відсотки, відображають у Балансі на дату продажу за вартістю продажу, тобто теперішньою вартістю.

Обліковуються не всі господарські зобов'язання, а лише ті, що випливають з виконання укладених підприємством договорів чи здійснення дій, з якими фінансове право пов'язує виникнення зобов'язань із внесення платежів до бюджету та відповідних позабюджетних органів. За терміном погашення зобов’язання поділяються на довгострокові та короткострокові.

В курсовій роботі було досліджено один вид зобов’язань – це довгострокові зобов’язання. До довгострокових зобов’язань відносяться отримані позики, випущені облігації, видані закладні, векселі видані, зобов'язання по оренді тощо, якщо вони розраховані на строк погашення більше одного року. В структурі балансу вони представлені чотирма статтями: довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання та інші довгострокові зобов’язання. Для визнання зобов'язань повинні бути дотримані дві умови відповідно до [2]:

1) оцінка їх може бути достовірно визначена;

2) існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок їх погашення.

В [2] відсутнє визначення критеріїв визнання того чи іншого виду зобов'язань. Зобов'язання виникають на балансі підприємства та відображаються у фінансовій звітності в наступних випадках:

при визнанні активу, придбаного в борг;

при створенні забезпечення за рахунок витрат (резерв на оплату відпусток та інші забезпечення) звітного періоду, що супроводжується збільшенням витрат та збільшенням зобов'язань;

при зменшенні забезпечення та збільшенні зобов'язання.

П(С)БО 11 дає перелік даних, які повинні відображатися в примітках до фінансової звітності.

При виникненні заборгованості необхідно оформити наступні документи: виписки банку, платіжні доручення, накладні, розрахунки та довідки бухгалтерії, векселі тощо. При погашенні заборгованості: платіжне доручення, акредитив, інкасо, ВКО та інші платіжні документи.

Всі довгострокові зобов’язання в П(С)БО 11 розділені на чотири групи:

1) кредити банків;

2) інші фінансові зобов’язання;

3) відстрочені податкові зобов’язання;

4) інші зобов’язання.

Таке групування довгострокових зобов’язань не відповідає тому групуванню, що дане в Плані рахунків, затвердженому на два місяці раніше П(С)БО 11. В Плані рахунків для відображення довгострокових зобов’язань виділений найменший за кількістю рахунків п’ятий розділ. Він має шість рахунків і тринадцять субрахунків. У таблиці 1 даний розподіл рахунків і субрахунків п’ятого розділу Плану рахунків відповідно до групування довгострокових зобов’язань підприємства, запропонованого П(С)БО 11.

Таблиця 1.1

Перелік рахунків, на яких обліковуються довгострокові зобов’язання

Групування довгострокових зобов’язань відповідно до П(С)БО 11

Рахунок або субрахунок Плану рахунків

Кредити банку

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті"

504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

Інші фінансові зобов’язання

51 "Довгострокові векселі видані"

52 "Довгострокові зобов’язання за облігаціями"

Відстрочені податкові зобов’язання

54 "Відстрочені податкові зобов’язання"

55 "Інші довгострокові зобов’язання"

Інші зобов’язання

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті"

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

53 "Довгострокові зобов’язання з оренди"

55 "Інші довгострокові зобов’язання"

 

Рахунок 55 присутній у двох групах за класифікацією, даною П(С)БО 11. Справа в тому, що відповідно до Плану рахунків по рахунку 55, крім усього іншого, відображається: „… відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов’язкових платежів)...”

А оскільки в П(С)БО 11 не сказано, що в групі "Відстрочені податкові зобов’язання" відображається тільки податок на прибуток, що оплачується в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, що використовується з метою оподаткування. Отже, в даній групі будуть відображені зобов’язання з інших податків, зборів (платежів).

Оскільки зобов’язання підприємства, в тому числі й довгострокові, відносяться до його пасивів, то, природно, що всі вони відображаються по кредиту зазначених рахунків і субрахунків п’ятого розділу Плану рахунків. Погашення довгострокових зобов’язань або переведення їх, у зв’язку з наближенням строку погашення, до короткострокових відображається по дебету цих же рахунків.

Синтетичний облік довгострокових зобов’язань ведеться на рахунках п’ятого класу (табл.1.2).

Таблиця 1.2.

Рахунки за якими обліковуються довгострокові зобов’язання

 

Шифр та назва субрахунку

50 "Довгострокові позики"

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті"

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті"

504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті"

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті"

51 "Довгострокові векселі видані"

511 "Довгострокові векселі, видані в національній валюті"

512 "Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті"

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

521 "Зобов'язання за облігаціями"

522 "Премія за випущеними облігаціями"

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів"

 

Рахунки п’ятого класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

Довгострокові зобов'язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

Облік розрахунків за довгостроковими кредитами банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточними зобов'язаннями, ведеться за допомогою наступних бухгалтерських проведень (табл.1.3.).

Таблиця 1.3

Зразки кореспонденції рахунків з обліку довгострокових позик

№.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Отримано довгострокову позику:

- в національній валюті

- в іноземній валюті

311 "Поточні рахунки  в національній валюті"

50 "Довгострокові позики"

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

 

2

Здійснено поточні фінансові інвестиції за рахунок довгострокових позик

35 "Поточні фінансові інвестиції"

50 "Довгострокові позики"

3

Відображення факт. вартість акцій власної емісії, викуплених у його учасників за рахунок довгострокової позики

45 "Вилучений капітал"

50 " Довгострокові позики"

4

Погашено за рахунок довгострокових позик:

- довгострокові векселі видані

51 "Довгострокові векселі видані"

50 "Довгострокові позики"

 

довгострокові зобов'язання за облігаціями

52 " Довгострокові зобов’язання за облігаціями"

5

Переведено короткострокові позики у розряд довгострокових у зв'язку з зміною умов кредитування

60 "Короткострокові позики"

50 "Довгострокові позики"

6

Відображено зміну теперішньої вартості кредиту

952 "Інші фінансові витрати"

50 "Довгострокові позики"

7

Відображено негативну курсову різницю по довгостроковому кредиту в іноземній валюті

974 "Втрати від не операційної курсової різниці"

50 "Довгострокові позики"

8

Відображено частину довгострокової позики у складі поточної заборгованості за довгострокові зобов'язаннями

50 "Довгострокові позики"

61 '' Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

9

Відображено позитивну курсову різницю по довгостроковому кредиту в іноземній валюті

50 "Довгострокові позики"

744 "Дохід від не операційної курсової різниці"

 

Особливе місце в системі безготівкових розрахунків займає вексель, оскільки може безпосередньо використовуватись для погашення боргових зобов'язань. Вексель (нім. – заміна, обмін, розмін) – це письмово оформлене боргове зобов'язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Вексель належить до цінних паперів, які характеризуються як документ, що підтверджує майнові права, здійснення і передача яких можлива лише при його пред'явленні.

Векселі можуть видаватися тільки для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги. Векселі бувають: простий, переказний, відсотковий, безвідсотковий. Вексель має матеріальний носій – бланк векселя. Облік бланків векселів ведеться на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку". Вексельні бланки купуються підприємствами в комерційних банках України. Витрати на їх купівлю складаються з вартості вексельного бланку, ПДВ та державного мита.

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого відсотку, якщо інше не передбачено умовами випуску. Облігації можуть продаватись: за номіналом (у випадку рівності оголошеної та ринкової ставок облігації); з премією (якщо оголошена ставка нижче ринкової); з дисконтом (якщо оголошена ставка більша за ринкову).

Премія по випущених облігаціях – сума, на яку ринкова ціна облігації перевищує її номінальну вартість. Премія, отримана при реалізації облігацій, підлягає амортизації. Амортизація премії – рівномірний розподіл суми премії за періодами платежів.

Дисконт на облігації – метод приведення номінальної вартості облігації до ринкової. Наприклад, облігацію вартістю 1000 грн. продано на фінансовому ринку за 900 грн., з дисконтом 10 %. Для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу призначено рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", типову кореспонденцію за яким представлено в таблиці 1.4.

Таблиця  1.4

Зразки кореспонденції рахунків з обліку довгострокових облігацій

№.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1

Випущено облігації з премією на строк більше одного року:

- номінальна вартість

31 "Рахунки в банках

521 "Зобов'язання за облігаціями"

- премія за облігаціями

522 "Премія за випущеними облігаціями"

2

Нараховані відсотки за облігаціями, випущеними з премією:

- сума відсотків

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

 

- сума амортизації премії

522 "Премія за випущеними облігаціями"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

3

Випущено облігації з дисконтом на строк більше одного року:

- отримано кошти

31 "Рахунки в банках '

521 "Зобов'язання за облігаціями"

 

- відображено дисконт за облігаціями

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

 

4

Нараховані відсотки за облігаціями, випущеними з дисконтом:

- сума відсотків

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

 

- сума амортизації дисконту

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

5

Переведено суму облігаційної позики до складу поточної заборгованості

521 "Зобов'язання за облігаціями"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

 

Первинними документами з обліку довгострокових зобов’язань з оренди є розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, виписки банку, акти приймання-передачі основних засобів, ВКО тощо.

Облік ведеться на рахунку 53 „Довгострокових зобов’язань з оренди” (Табл. 1.5.).

Таблиця 1.5.

Зразки кореспонденції рахунків з обліку довгострокових зобов’язань з оренди

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

Дебет Кредит

1

Отримано ОЗ на умовах фін. оренди

10 „Основні засоби”

531 "Зобов'язання з фін. оренди"

2

Нараховані заборгованість перед орендодавцем за цілісний майновий комплекс, отриманий в оренду

15 „Капітальні інвестиції”

532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів"

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ, нарах. на вартість об’єкта, переданого у фін. оренду

641 „Розрахунки за податками”

531 "Зобов'язання з фін. оренди"

4

Погашено заборгованість з фін. оренди

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

30 „Каса”,

31 „Рахунки в банках”

5

Відображено частину поточної заборгованості з оренди

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

61 „Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

6

Нараховані відсотки за користування об’єктом фін. оренди

952 „Інші фін. витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками”

 

Відстрочені податкові активи – це сума податку на прибуток, яка належить до відшкодування в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою і податковою базами оцінки. Податкова база статті звітності представляє собою суму, яка відноситься на дану статтю для податкових цілей податковими органами. Тимчасові різниці представляють собою різниці між податковими базами статей і їх балансовою вартістю, і можуть бути: оподатковуваними тимчасовими різницями, що впливають на суми, належні до оподаткування в майбутніх періодах; тимчасовими різницями, які вираховуються, що впливають на суми, які необхідно вираховувати з податку на прибуток до сплати в майбутніх періодах.

Для обліку відхилень по відповідній сумі податку вводяться спеціальні рахунки: 17 "Відстрочені податкові активи", та 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".

Відстрочені податкові зобов'язання (ті, на які нараховуються відсотки) в звітності відображаються за тією оцінкою, за якою відображаються в обліку, як правило, це фактична (історична) собівартість.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про відстрочені податкові активи та зобов'язання і розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначені в [3].

Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи" є активним, балансовим. Призначений для ведення обліку суми податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок: 1) тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування; 2) перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді. По дебету цього рахунку відображається сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов'язаними з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді, по кредиту – зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов'язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді. Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться за видами активів, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.

Облік інших довгострокових зобов’язань, який не відображається на вищезгаданих рахунках класу 5 "Довгострокові зобов'язання", призначено рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання", типову кореспонденцію якого представлено в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Зразок кореспонденції рахунків з обліку інших довгострокових зобов’язань

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

        Дебет                                  Кредит

1

Отримано зворотну фінансову допомогу в касу, на р/р в банку

ЗО "Каса", 31' ' Рахунки в банках"

55"Інші довгострокові. зобов'язання"

2

Погашено заборгованість. по довгострокових зобов’язання за рахунок грошових коштів

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

30"Каса", 31 „Рахунки в банках"

3

Переведено до складу поточних зобов'язань заборгованість з податків після завершення відстрочки

55"Інші довгострокові

зобов'язання"

61"Поточна заборгованість за довгострокові зобов’язання "

4

Списано на доходи заборгованість, по якій минув строк позовної давності

55"Інші довгострокові зобов'язання"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками, покупцями і замовниками, різними дебіторами та кредиторами, за податками і платежами, облік виданих та отриманих короткострокових векселів, виданих довгострокових векселів, довгострокових і поточних зобов'язань, відстрочених податкових активів і зобов'язань здійснюється у Журналі 3 та відомостях аналітичного обліку 3.1 - 3.6 [4].

У розділі 1 Журналу 3 показують обороти за кредитом рахунків 16, 34, 36, 38, 51, 62, 68, а в розділі ІІ - за кредитом рахунків 17,52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69. Дані в Журнал 3 заносяться на підставі даних відомостей 3.1 - 3.6 та первинних документів.

В фінансовій звітності довгострокові зобов’язання відображаються у Балансі (ф. № 1), Звіті про фінансові результати (ф. № 2), Звіті про рух грошових коштів (ф. № 3), у Примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5).

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позики).

У той же час в фінансовій звітності довгострокові зобов’язання відображаються наступним чином (табл.1.7)

Найменування

Рахунок

Рядок у фінансовій звітності

Баланс (Ф№1)

Звіт про фінансові результати (Ф№2)

Довгостроковий зайом на який нараховуються відсотки

505,506

450 „Інші довгострокові фінансові зобов’язання”

320 „Отримані позики” графа. „надходження”

340 „Погашення позик” графа „Видаток”

Довгостроковий безвідсотковий зайом

55

470 „Інші довгострокові зобов’язання”

Довгостроковий кредит банку

501, 503, 502, 504

440 „Довгострокові кредити банків”

 

Головним первинним документом на основі якого проводиться облік довгострокової заборгованості є кредитний договір (Додаток Б)

2. Економіко – правова характеристика діяльності ВАТ „АВК”

Закрите акцiонерне товариство "АВК" розташоване м. Донецьк. Основниим видом діяльності ЗАТ «АВК» є виробництво какао, шоколодаду, виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок з тривалим термiном зберігання, оптова торгiвля шоколадними та кондитерськими виробами.

Засновники підприємства:

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПЧЕЛА";

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАРТ";

- Концерн "АВК";

- WESTERN NIS ENTERPRISE FUND.

ЗАТ «АВК» яке відноситься до підприємств кондитерської промисловості. Ринок продуктів харчування відрізняється від інших ринків найбільшою стабільністю попиту, а також тим, що споживачами його товару є всі без винятку мешканці країни. Нещодавно ринок продуктів харчування переживав не найкращі часи, що було пов'язано не лише зі зниженням купівельної спроможності населення, але й із невисокою якістю та недостатнім асортиментом вітчизняної продукції. Зараз, з пожвавленням економічної активності в цілому, ситуація дещо покращилася: збільшуються обсяги виробництва товарів харчування, витісняються з внутрішніх ринків імпортери, підвищуються доходи населення, а отже, і купівельна спроможність. Однак багато локальних пробем галузей сфери харчування все ще потребують вирішення. Кондитерська галузь не є винятком. Перше місце за випуском кондитерських виробів посідає "Укрпромінвест" (25-30% від загального обсягу), за ним ідуть "АВК" (12-14%) та "Світоч" (7-8%).

Найбільший обсяг збуту української кондитерської продукції відбувається на російських ринках: частка української карамелі становила у минулих роках близько 40% російського ринку. А оскільки раніше українська кондитерська продукція не обкладалася митними зборами та ПДВ, то вартість її була нижчою на 30-40% від вартості російської продукції. Але, уряд Росії ввів з 2001 року спеціальний митний збір у розмірі 21% за 1 кг. Такі заходи негативно вплинули на обсяги виробництва українських підприємств зокрема "А.В.К". Зараз практично всі виробники кондитерських виробів шукають нові ринки збуту у Європі, Середній Азії та на Ближньому Сході.

Основним документом, що дає змогу проаналізувати фінансово – господарський стан підприємства – є баланс, що складається за формою №1. Баланс підприємства наведено у (Додатку А).

Проведемо аналіз балансу підприємства. Фінансовий стан є найважливішою характеристикою ділової активності і надійності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства та його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів як самого підприємства, так і його партнерів. Аналіз фінансового стану підприємства – це розрахунок, інтерпретація та оцінка комплексу фінансових показників, що характеризують різноманітні аспекти діяльності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства ґрунтується головним чином на відносних показниках, через те що в умовах інфляції абсолютні показники балансу важко привести у відповідний вигляд.

Таблиця 2.1.

Порівняльний аналітичний баланс

Показники

2007

2008

Зміни 2008 - 2007

Актив

абсолютні

відносні%

абсолютні

відносні%

в абсолютних величинах

у структурі

базисні темпи зростання,%

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

основні засоби та нематеріальні активи

171566,3

32,14

197974,60

37,09

26408,30

4,95

115,39

Довгосторкові фінансові інвестиції

42521,3

7,966

44980,90

8,43

2459,60

0,46

105,78

Усього за розділом I

233225,8

43,69

264422,40

49,54

31196,60

5,84

113,38

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Запаси

74864,4

14,02

99965,30

18,73

25100,90

4,70

133,53

Дебіторська заборгованість

145048,5

27,17

237137,00

44,43

92088,50

17,25

163,49

Грошові кошти та їх еквіваленти

6088,3

1,140

12548,90

2,35

6460,60

1,21

206,12

Усього за розділом II.

300475,6

56,29

513038,60

96,12

212563,00

39,82

170,74

Баланс

533759,4

 

777533,50

 

243774,10

 

145,67

Пасив

 

 

 

 

 

 

 

I. Власні кошти

 

 

 

 

 

 

 

статутний капітал

37810,9

7,083

37810,90

4,86

0,00

-2,22

100,00

інший додатковий капітал

90388,2

16,93

92018,50

11,83

1630,30

-5,10

101,80

резервний капітал

9452,7

1,770

9452,70

1,22

0,00

-0,56

0,00

нерозподділений прибуток

113908,1

21,34

154931,10

19,93

41023,00

-1,41

136,01

Усього за розділом I

281874,5

52,80

324527,80

41,74

42653,30

-11,07

115,13

III. Довгострокові зобовязання

75250

14,09

151250,00

19,45

76000,00

5,35

201,00

IV. Поточні зобовязання,в тому числі

 

 

 

 

 

 

 

поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

 

кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги

107409,1

20,12

127748,00

16,43

20338,90

-3,69

118,94

Поточні зобовязання за розрахунками

8063,4

1,510

10523,80

1,35

2460,40

-0,16

130,51

Усього за розділом IV.

175312,2

32,84

300371,40

38,63

125059,20

5,79

171,34

Баланс

533759,4

 

777533,50

 

243774,10

 

145,67

 

Як видно з аналізу, проведеного у табл. 2.1. дебіторська заборгованість протягом проаналізованого періоду збільшується майже у двічі. У той же час обсяг реалізованої продукції зменшується на 21,61 % (згідно Звіту про фінансовий результат). Таким чином, це свідчить про наростання неплатежів по взаєморозрахункам. В загальній структурі оборотних активів дебіторська заборгованість складає 44,6 % у 2007 р. і 39,1 % у 2008 р., тобто відбувається її незначе коливання. Аналіз дебіторської заборгованості за видами у структурі балансу показав, що її загальне збільшення відбулося за рахунок збільшення дебіторської заборгованості за роботи товари та послуг (ряд. 160) на 33, 1%, та збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (ряд. 170) майже на 70 %. Стаття «Інша поточна заборгованість» до складу якої входять «розрахунки з постачальниками та пiдрядчиками» розрахунки по претензiям", «розрахунки по займам», «розрахунки по вiдшкодуванню нанесених збиткiв», «розрахунки з iншими кредиторами» протягом проаналізованого періоду збільшується на 66%.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2008р. складає 127 748,0 тис. грн, що становить 16,4 % у загальній структурі балансу, порівняно з 2007 р. відбувається зменшення цієї  статті на 3%. Зменшуються також поточні зобов’язання за розрахунками підприємства на 0,16%.

Таким чином, як видно з аналізу дебіторська заборгованість на ЗАТ «АВК» перевищує кредиторську заборгованість. 

В таблиці 2.2. представлено аналіз довгострокових та поточних зобов’язань підприємства.

Таблиця 2.2.

Зобов’язання ВАТ „АВК”

Показники

2007

2008

Зміна абсолютна

Довгострокові кредити банків

75250

151250

76000

Короткострокові кредити банків

59807,3

0

-59807,3

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

162089,6

162089,6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

107409,1

0

-107409,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

127748

127748

з одержаних авансів

12,3

 

-12,3

з бюджетом

4665,3

3,2

-4662,1

з позабюджетних платежів

 

8526,8

8526,8

зі страхування

994,9

 

-994,9

з оплати праці

2390,9

692,8

-1698,1

з участниками

 

1301

1301

Інші поточні зобов'язання

32,4

0

-32,4

 

Графічне представлення динаміки зобов’язань підприємства ВАТ „АВК” представлено на рис. 2.1.

 

Рис.2.1.  Динаміка заборгованості підприємства за 2007 – 2008 роки.

Таким чином можливо визначити, що загальна сума заборгованості підприємства протягом проаналізованого періоду зросла. Таке збільшення відбулося за рахунок таких статей як довгострокові кредити банків (зростання на 49%) та поточної довгострокової заборгованості на 162089,6 тис. грн.

 

3. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових зобов’язань на ВАТ „АВК”

Здійснення підприємницької діяльності суб’єктом господарювання залежно від окреслених цілей може потребувати кредитування. В якості об’єкту обліку у даній роботі було обрано підприємство ВАТ „АВК”.

Облікова політика ЗАТ “АВК” базується на основних принципах бухгалтерського обліку:

реєстрація всіх операцій на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків;

операції відображаються в бухгалтерському обліку в день їх здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов’язань (пасивів) незалежно від дати руху коштів за ними;

операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;

активи та зобов’язання банку відокремленні від активів та зобов’язань інших банків (підприємств) і власників банку;

активи і пасиви обліковуються приоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання в іноземній валюті переоцінюються на звітну дату;

в бухгалтерському обліку застосовуються методи оцінки, відповідно до якої активи або дохід не завищуватимуться, а зобов’язання або витрати - не занижуватимуться;

- оцінка активів банку здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;

у фінансових звітах відображається істотна інформація, яка необхідна для прийняття рішень керівниками банку;

фінансова звітність достатньо зрозуміла і детальна, операції відповідають змісту статей звітів.

У балансі ЗАТ „АВК” відсутні довгострокові зобов’язання з оренди, тому не можливо провести їх аналіз.

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності  зобов'язання оприбутковуються та обліковуються за:

вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації;

зобов'язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов'язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності;

- справедливою (ринковою) вартістю:  зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Аналітичний та синтетичний облік зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО 11 „Зобов'язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20. За станом на 31.12.2007р. на балансі Товариства значаться довгострокові зобов'язання на загальну суму 151250,0 тис. грн., а саме заборгованість за довгостроковими кредитами банків, у тому числі: " кредитна лінія, надана ЗАТ "Донгорбанк" згідно договору № 28 від 30.06.2006р., відсоткова ставка - 9,5% річних, строк повернення 29.06.2011р. - 10150,00 тис грн., " кредитна лінія, надана АКIБ "УкрСибБанк" згідно договору № КС 04-40 від 23.03.2004р., відсоткова ставка - 11,0% річних, строк погашення 18.02.2009р., - 10000,0 тис. грн., " кредитна лінія, надана АКIБ "УкрСибБанк" згідно договору № КС 04-34 від 09.03.2004р., відсоткова ставка - 16,0 % річних, строк погашення 18.02.2009р. - 15000,0 тис. грн., " кредитна лінія, надана ЗАТ "Донгорбанк" згідно договору № 28 від 30.06.2006р., відсоткова ставка - 12,0% річних, строк повернення 29.06.2011р. - 15100,00 тис грн., " кредит, наданий "CITIBANK N.A." згідно договору від 05.10.2007р.., відсоткова ставка libor+3,0%, строк погашення 04.10.2012р. - 101000,0 тис. грн. Станом на 31.12.2007р. поточні зобов'язання товариства складають 300 371,4 тис. грн. Короткостроковi кредити банкiв за станом на 31.12.2007р. складають 162 089,6 тис. грн.: " кредитна лiнiя, надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/215/2007-О вiд 10.07.2007р., вiдсоткова ставка "овернайт" з урахуванням маржi 4,5%, але не бiльше 15,0% строк повернення 09.01.2008р. - 3955,8 тис. грн., " кредитна лiнiя, надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/86/2007-КЛВ вiд 19.03.2007р., вiдсоткова ставка - 14,8% рiчних, строк повернення 18.03.2008р. - 9870,0 тис. грн., " кредитна лiнiя, надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/330/2007-КЛВ вiд 19.03.2007р., вiдсоткова ставка - 14,8% рiчних, строк повернення 15.10.2008р. - 15000,0 тис. грн., " кредитна лiнiя, надана АТ "Калiон Банк Україна" згiдно договору б/н вiд 01.09.2006р., вiдсотко-ва ставка "пропозицiя банку+2%", строк повернення 31.07.2007р. - 72050,00 тис. грн.; " кредитна лiнiя, надана АКIБ "УкрСибБанк" згiдно договору № КЛ 04-04 вiд 13.01.2004р., вiд-соткова ставка - 13,0% рiчних, строк погашення 10.12.2008р. - 25000,0 тис. грн., " кредитна лiнiя, надана ЗАТ "Альфа-Банк" згiдно договору № 38-МВ/06 вiд 09.11.2007р., вiдсот-кова ставка - 11,8 %рiчних, строк повернення 09.01.2008р. - 1000,0 тис. грн.; " кредитна лiнiя, надана ЗАТ "Альфа-Банк" згiдно договору № 38-МВ/06 вiд 06.12.2007р., вiдсот-кова ставка - 13,55 % рiчних, строк повернення 06.02.2008р. - 5091,0 тис. грн.; " кредитна лiнiя, надана ЗАТ "Альфа-Банк" згiдно договору № 38-МВ/06 вiд 14.12.2007р., вiдсот-кова ставка - 14,25 % рiчних, строк повернення 14.02.2008р. - 1000,0 тис. грн.; " кредитна лiнiя, надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/195/2006-КЛТ вiд 26.07.2006р., вiдсоткова ставка - 11,0% рiчних, строк повернення 25.07.2008р. - 7575,0 тис. грн., " кредитна лiнiя, надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/196/2006-КЛТ вiд 26.07.2006р., вiдсоткова ставка - 11,0% рiчних, строк повернення 25.07.2008р. - 7575,0 тис. грн., " кредитна лiнiя, надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/57


Переплет дипломов
Главная Новости О компании Наши услуги Цены Способы оплаты Авторам Вопрос-ответ Карта сайта Контакты
Партнеры: "ЦОДНТИ" "Первая Переплетная Мастерская""ЮТЭК"
Academic Journal Catalogue (AJC)